چون سازنده اش اصالت داشته، شرف داشته و تخصص داشته و برای ساختمان سلول خورشیدی تعبیه کرده.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)