بنازم به قدرت اتحاد و اعتصاب کارگران نفت که همه را به تحرک واداشته است. اعتصاب بزرگ همکاران در صنایع نفت و گاز و شرکتهای پتروشیمی بعد از انتخابات، نشان داد که کارگران چه میگویند و چه می خواهند.

حالا چشم کارگران و مردم زحمتکش و شریف ایران به اعتصاب بزرگ نفتی ها در بیش از هفتاد مرکز صنعتی کشور روشن شده است. برای همین است که سرمایه داران، سلطنت خواهان، طرفداران بازار آزاد و خصوصی سازی، همون هائی که دولت هاشون پرونده قطوری در سرکوب اعتصاب کارگران از جمله کارگران نفت دارند، بله همه اینها، ناگهان طرفدار ما کارگران و اعتصابات ما شده اند!

رضا پهلوی که “شاهزاده و ژن خوب” است اعتراض و اعتصابات ما را “نافرمانی مدنی” نام گذاشته است! این آقا کلا تو فاز نیست و از روی طرحی که دستش دادند حرف میزند. یعنی باید کارگران و مردم در “پائین” بطرق مسالمت آمیز “نافرمانی مدنی” بکنند تا “در بالا” ایشان و شهریار آهی و بقیه بتونن “مدیریت گذار” کنند و برسر ما کارگران سوار شوند.

نخیر، حاج رضا، اعتصاب و تجمع و تشکل حق ما، متوجه شدید حق مسلم ما است. ما کارگران به قدرت اتحادمان هر وقت ضروری بدانیم برای منفعت خودمان و مردم زحمتکش ایران اعتراض و اعتصاب می کنیم. اینکه ما چطور اعتراض می کنیم و چه روشهائی را بکار می بریم، بخودمان و به زورمان مربوط است. به شما مربوط نیست.

“نافرمانی مدنی” اصلا برای کارگران معنی ندارد. ما که فرمان بر نیستیم تا حالا نافرمانی بکنیم.

شما روابط اعتراضی کارگران را با روابط حاکم در دربار عوضی گرفتید.

بعد این دکان سناریوی نافرمانی مدنی و مخمل بازی خیلی وقته تخته شده، یعنی ماجراش تمومه و ایشان هنوز تو باغ نیست.

بعدش جات گرمه، تو که تو عمرت یکساعت در دمای پنجاه درجه کار نکردی از کجا درد من کارگر رو می فهمی؟

“مدنی مدنی” هم نکنید که از همه بی تمدن تر و ضد مدنی تر حکومت هاتون بوده که نسل های کارگران ایران و کارگران نفت تجربه کردند.

رضا پهلوی به کارگران اعتصابی گفته است: “ملت ایران در کنار شماست”!

نخیر، غلط است. شعار ندهید.

“ملت ایران” شما شامل طبقات و اقشار مختلف اند. طبقه سرمایه دار از هر دسته ای هیچوقت کنار منافع و خواستهای کارگران نبوده و نیست.

کارگران هم که گروه خونشان به شازده نمی خورد.

شما کارگران را برای دست بدست شدن قدرت بین سرمایه داران می خواهید.

ولی ما کارگران به فکر تسویه حساب با همه سرمایه داران، با همه شما، هستیم.

زنده باد اعتصاب و اتحاد همکاران در صنایع نفت!

 

 

 

پیام همکار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)