“یکی از مشکلات بزرگ جنبش کارگری این است که دهها جریان کوچک هر کدام خود را نماینده تام الاختیار کارگران با بهترین برنامه و مشی مبارزاتی می دانند و از قبل غذای آماده ای هم برای طبقه کارگر پخته اند و رقابت شدیدی بین آنان جریان دارد که هر طور شده این غذای آماده را طبقه کارگر تناول کند.”

 

در همگرایی تشکل ها، نیروها و فعالین کارگری در شکل هایی نظیر شورای همکاری عوامل مختلفی به شکل هم زمان و درآمیخته موثرند.

شناخت این عوامل می تواند ظرفیت های همگرایی را گسترش دهد و سطح کنشگری آن را با آهنگ تحولات سیاسی و اجتماعی کنونی متناسب سازد.

قبل از هر چیز تاکید بر این نکته مهم است که نگاه به همگرایی فرصت یا مانع برای همگرایی است.

در درون جنبش کارگری دو گرایش راست و فرقه ای نماینده دو نگاه متفاوت در مورد وظایف و چشم اندازهای همگرایی و اتحاد بزرگ نیروهای مستقل کارگری است.

گرایش راست اساسا خواستار مقید و محصور کردن مبارزه در چهارچوب قوانین حاکمیت، همکاری و تبعیت از نیروهای درون و حاشیه نظام و رقابت ها و دسته بندی های درونی آنها یا معادل آنها در اپوزیسیون است. گروه بندی های مختلف این گرایش به گونه ای است که تقریبا هر بخشی به نمایندگی جناحی از طیف راست اعم از جناح های حاکمیت و اپوزیسیون متمایل است.

علاوه بر رسوب جان سخت شکست های تاریخی گذشته ومانع آفرینی های ناشی از آن، عوامل دیگری که اکنون خطر نیروهای راست بر سر شکل گیری یک بلوک مستقل کارگری – عدالتخواه به عنوان بدیل وضع کنونی را برجسته تر می کند.

پراکندگی و ضعف سازماندهی نیروهای مستقل کارگری، تزلزل بخشی از پایه اجتماعی جنبش کارگری در ایجاد صف مستقل و همکاری با گرایش های راست به بهانه فراگیری حوزه مبارزه برای آزادی و سلب حقوق شهروندی، ابهام و آشفتگی در شناخت مسیر راه پیمایی به سوی رهایی اجتماعی، تناقضات ناشی از تفاوت سطوح و شکل های مبارزه اقتصادی و سیاسی، ناهمسازی های ناشی از تفاوت وزن اجتماعی، فقر فرهنگ هم اندیشی و مبارزه مشترک و دافعه گرایش های فرقه ای است.

گرایش فرقه ای که غالبا در پوشش چپ در جنبش کارگری عرضه می شود، اساسا به همگرایی نگاهی نظیر نگاه به مجامع عمومی کارگری دارد.

می دانیم که ناپایداری و تشکل نبودن دو ویژگی مهم مجامع عمومی است.

یکی از مشکلات بزرگ جنبش کارگری این است که دهها جریان کوچک هر کدام خود را نماینده تام الاختیار کارگران با بهترین برنامه و مشی مبارزاتی می دانند و از قبل غذای آماده ای هم برای طبقه کارگر پخته اند و رقابت شدیدی بین آنان جریان دارد که هر طور شده این غذای آماده را طبقه کارگر تناول کند.

آنها نیاز دارند بر طول و عرض گروه و فرقه خود بیافزایند و نیرو جذب کنند و دکان بقیه را کساد کنند تا به خورشید درخشان جنبش کارگری تبدیل شوند که سیارات دیگر بر گرد آنها به گردش درآیند.

سیاست برای فرقه ها هنر جذب نیروست؛ اغلب به هر وسیله ممکن و با هر وعده و وعیدی.

برای پی گیرترین و کوشاترین بخش این گرایش، همگرایی نیروهای کارگری در قالب یک شورای همکاری یا چیزی نظیر آن نطفه یک قدرت مستقل پلورالیستی کارگری و یک بلوک کارگری – عدالتخواه نیست.

مساله رسیدن به قدرت را آنها پیشاپیش به سود گروه یا سازمان یا حزب خودشان حل کرده اند.

همگرایی برای آنها صرفا یک مائده آسمانی است برای راه انداختن دسته بندی، قاپیدن فعالین از گرایش های دیگر، خالی کردن زیر پای تشکل های مستقل محیط کار و محیط زیست، راه انداختن تشکل های وابسته به شکل موازی.

از نظر فرقه ها از هم پاشیدن نیروهای دیگر از طریق جاروجنجال های تبلیغاتی بی مایه و فیل هواکنی نه تنها بد نیست، بلکه شرط حیاتی رشد و قدرتمند شدن فرقه است.

مدل مبارزه فرقه ای برای کسب قدرت سیاسی حتی اگر به ضرورت جذب نیرو، با خروارها دمکراسی خواهی استتار شود، مدل شکل دادن به قدرت سیاسی شبه انحصاری یک حزب به عنوان حزب “لیدر” جنبش کارگری است.

این همان مدل «حزب- دولت» است که با فروپاشی بلوک شرق دچار شکست تاریخی شده است.

با این توضیحات روشن است که همه نیروها به صرف اعلام تعهد به مبارزه برای آزادی و عدالت اجتماعی نمی توانند در یک ساختار واحد همکاری پایدار داشته باشند.

هر چند می توانند در سطوح دیگری به شکل موردی همکاری کنند. و این سطوح دیگر متناسب با شرایط گسترش یابد.

شورای همکاری نیروهای مستقل کارگری به عنوان پیش درآمد یک بلوک کارگری- عدالتخواه باید تا حد امکان از دو گرایش راست و فرقه ای مصون بماند وگرنه یا به زائده یک فرقه تبدیل می شود.

یا خود به فرقه ای جدید در برابر فرقه های موجود مبدل می گردد و یا منحل می شود.

همگرایی و اتحاد بزرگ نیروهای مستقل کارگری به شرطی می تواند پایدار بماند و به سطح یک الگوی مبارزاتی پلورالیستی و آلترناتیوی برای شکل دادن به حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم و به دست این اکثریت عظیم فرا روید که گرایش راست و فرقه ای را طرد و منزوی نماید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)