خبرها و گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در تماس های تهدید آمیز با تعدادی از فعالین کارگری طیف های مختلف، خواستار خودداری از حضور آنان در هر تجمعی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر شده اند.

این تهدیدات نشانه وحشت حاکمیت از اعتراضات مستقل کارگران و مزد و مستمری بگیران کشور علیه فقر و فلاکت است؛ اعتراضاتی که همروند با عمیق تر شدن شکاف های درونی گروهبندی های حاکمیتی همچنان در حال گسترش است.

فعالین کارگری و تهدیدشده گان که تجربه سالها برخوردهای تهدیدآمیز، زندان، تبعید، آوارگی، اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی، قتل های زنجیره ای، آدم ربایی و ترور این حاکمیت را دارند قطعا مرعوب تهدیدات نیروهای امنیتی نمی شوند.

آنان با علنی کردن این تهدیدات و جلوگیری از پنهان ماندن توطئه های سرکوبگران، جلب حمایت و همبستگی حامیان جنبش کارگری و نهادهای مستقل سندیکایی در سطح بین المللی، کمک به گسترش اعتراضات هفتگی و مداوم، پیوستن گروههای دیگر مطالبه گران به جنبش مطالباتی، شکل دادن به همگرایی هر چه گسترده تر بخش های مختلف اردوی کار و زحمت کشور و فراتر بردن اعتراضات از روزهای پراهمیت نمادین مثل روز کارگر و معلم به این تهدیدات پاسخ می دهند.

سرکوبگران بدانند که اتحاد سراسری کارگران و مزدبگیران کشور علیه دیکتاتوری و بهره کشی؛ برای جامعه ای عاری از سرکوب و شکل دادن به حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم به وسیله همین اکثریت عظیم با تهدید و سرکوب و زندان از پیشروی بازنمی ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)