در “تریبون کارگری” این هفته ، علی دماوندی با بهروز فراهانی و خسرو بوکانی
در باره تظاهرات سراسری بازنشستکان ایران ، که با شعار “نه به انتخابات حکومتی، آری به درمان ومعیشت ورفاه”، به خیابانها آمده اند،
در باره شعارها ومطالبات بازنشستکان و کارگران ومزدبگیران،
در باره خواست دستمزدهای ۱۲ میلیونی و واکسیناسیون سراسری و فوری و رایگان مردم ایران،
در باره اشکال تشکل یابی و ادامه کاری این تظاهرات و اعتراضات، با گزارشی مقدماتی از دو حرکت سراسری بازنشستکان وبیانیه های آنها گفتگو کرده است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)