روز کارگر، روز نمایش اتحاد ما است.

روزکارگر، روز بیان خواسته های ما کارگران است.

در روز کارگر، کارگران در همبستگی و همراهی با هم، قدرت طبقاتی خود و آلترناتیو خود برای جامعه ای بدونه ستم و استثمار ، تبعیض و نابرابری، از میان بردن فقر و تنگدستی را یکصدا فریاد میزنیم.

طبقه کارگر، یک طبقه جهانی است و ما کارگران دارای منافع مشترک هستیم و مرزی را نمیشناسیم.

روز کارگر، یک روز ملی نیست، یک روز جهانی است، روز کارگر یک روز مذهبی نیست بلکه روز گره زدن دستهایمان به هم، برای یک زندگی آزاد، برابر و انسانی است.

کارگران با هر رنگ و زبان، با هر جنسیت و قومیتی، یک منافع مشترک علیه طبقه حاکم و صاحبان سرمایه، صاحبان ابزار کار و تولید داریم و راهی جز مبارزه متشکل، متحد و مستقل و با اتکا به نیروی خود نداریم.

هیچ کس جز ما کارگران نمیتوانند یک زندگی انسانی را برای کل جامعه به ارمغان بیاورند.

طبقه کارگر با یاری دیگر جنبشهای مترقی و در اتحاد و مبارزه سراسری میتوانند نان، کار، آزادی، شادی، رفاه و آبادی را تضمین کنند.

زنده باد روز جهانی کارگر!

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران برعلیه ستم و استثمار!

کارگران جهان متحد شویم!

۱۷فروردین ۱۴۰۰

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار

#اتحاد_اعتصاب
#نان_کار_آزادی_
#شادی_رفاه_آبادی
#نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

 

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
syndica.hafttape@gmail.com

صفحه تلگرام سندیکای کارگران.نیشکر هفت تپه
http://t.me/syndica_7tape

توئیتر
@hafttape7

آدرس صفحه اینستاگرام سندیکای کارگران هفت تپه
Http://Instagram.com/syndicahafttpe

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)