پس از گذشت ۶ سال بالاخره قرار داد، یا بگفته مقامات دو دولت سند همکاری ها راهبردی، بین جمهوری اسلامی و دولت چین به امضا رسید. مذاکرات دو دولت در مورد این توافقنامه از سال ١٣٩۴ شروع شده بود. در خرداد سال گذشته نیز این موضوع دوباره مطرح شد و اعتراضات زیادی را در میان نیروهای اپوزیسیون راست و ناسیونالیستها بر انگیخت. این بار هم دوباره بحث در مورد “خیانت به منافع ملی” و ” فروش ایران” و غیره بالا گرفته است. من همان زمان در یادداشتی این نوع اعتراضات را مورد نقد قرار دادم که ضمیمه این نوشته است. اینجا فقط لازم است تاکید کنم که مستقل از مفاد و مضمون این توافقنامه آنچه اهمیت دارد و باید مورد بررسی قرار بگیرد معنی و کاربرد سیاسی دیپلماتیک این سند است. دادن تصویری با ثبات ( ٢۵ ساله) از جمهوری اسلامی، حکومت متزلزل و بی ثباتی که از فردای خودش مطمئن نیست، تحکیم مناسبات درونی در بلوک چین- روسیه – ایران در مقابل بلوک غرب، خنثی کردن فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی آمریکا و متحدینش، و بالاخره در دست داشتن یک اهرم فشار برای مذاکراتی که قراراست با دولت بایدن صورت بگیرد، از جمله مزایای سیاسی- دیپلماتیک این توافقنامه برای جمهوری اسلامی است. در این میان اعتراضات نیروهای اپوزیسیون راست و ناسیونالیست مبنی بر خیانت به منافع ملی هم تنها از تعلق آنها به بلوک آمریکا و غرب نشات میگیرد. اگر توافقنامه مشابهی با کشورهای اروپای غربی و یا آمریکا بسته میشد نیروهای ناسیونالیست پرو دولتهای غربی نه تنها انتقاد و اعتراضی نمیداشتند بلکه چه بسا از آن استقبال هم میکردند.

اما کار نیروهائی که واقعا خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند وارد شدن به مضمون قراردادها و مراودات اقتصادی بین دولتها نیست بلکه اعتراض به نفس برقراری رابطه و مذاکره و توافقنامه بین هر دولتی با جمهوری اسلامی است. هیچ قرادادی بین جمهوری اسلامی و دولتهای دیگر ازنظر مردم ایران مشروعیت و اعتبار ندارد چرا که کل حکومت مشروعیت و اعتباری ندارد. جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست بلکه قاتل آنهاست و از همین رو باید از جانب همه دولتها و مجامع بین المللی بایکوت بشود. ما خواهان قطع رابطه سیاسی – دیپلماتیک و ورزشی و فرهنگی همه دولتها و مجامع بین الملی با جمهوری اسلامی هستیم. همه دولتها به هر اندازه که با جمهوری اسلامی روابط سیاسی- دیپلماتیک داشته باشند به همان اندازه شریک جرم جانیان حاکم بر ایران محسوب میشوند. در این میان دولت چین ( و همچنین دولت روسیه ) بخاطر حمایت سیاسی فعال و کمکهای مستقیم نظامی و پلیسی و امنیتی به جمهوری اسلامی باید شدیدا محکوم شوند و مورد اعتراض هر نیروی مترقی و آزادیخواهی قرار بگیرند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)