۴۲ سال پیش در چنین روزی، مردم کردستان با یک جمعیت چند میلیونی، با آگاهی کامل از ماهیت این نظام جنایتکار و نداشتن توهم نسبت به آن، در بنام “رفراندم فریبکارانه” خمینی شرکت نکردند و به جمهوری اسلامی نه گفتند.

امروز و با گذشت ۴۲ سال از این رویداد و در حالیکه اکثریت مردم کارگر و تهیدست در ایران، خواهان سرنگونی این رژیم هستند، میلیونها نفر از مردم ایران، مردم کردستان را بخاطر عدم شرکت در آن نمایش و گفتن نه بزرگ به این رژیم جنایتکار ستایش می کنند. جا دارد در این روز با تاکید مجدد بر این خواست (سرنگونی این نظام جنایت پیشه) یکبار دیگر بر اتحاد مبارزاتی مردم کردستان با طبقه کارگر و تهیدستان در سایر بخش های ایران علیه این رژیم ستمگر سرمایه داران، پافشاری بکنیم.

جا دارد با هوشیاری کامل طبقاتی و درس گرفتن از تجارب قیام سال ۵۷ بر خواسته ها و مطالبات مستقل و طبقاتی کارگران و تهیدستان و مردم کردستان تاکید و ایستادگی بکنیم.

همچنین جا دارد در چنین روزی یاد همه جانباختگان انقلابی و مبارز سنگرهای مبارزه و مقاومت در جنبش انقلابی کردستان ، مردم مقاوم و مبارزه قربانی سیاستهای جنایتکارانه این رژیم در کردستان، رزمندگان کمونیست و کارگران انقلابی و پیشرو ، زنان و جوانان آزادیخواه در سراسر ایران که در راه مبارزه و مقاومت در مقابل جنایتهای این رژیم جان خود را از دست دادند را گرامی بداریم.

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)