تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره امضای توافقنامه رژیمهای ایران و چین، ماهیت نواستعماری و امپربالیستی آن، تجمعات اعتراضی بخشهایی از مردم ایران در چند شهر و تفاوت بنیادی مواضع ضدامپریالیستی چپ انقلابی با گرایش پروامریکایی پروغربی اپوزیسیون بورژوایی راست
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)