دوره ها ست    ساعت ها    قلب ها     رخت هایِ عشق ها

وَ نام هایی  بیهوده     تمیز   به سفیدیِ  بَرف

در  دنیاییِ  همیشه  در  آب و رنگِ  فقر

دور دیدنِ  زمین  از  ستاره ها

تحسینِ  برخی   از  گیاهان

سرزنشِ  دسته ای از  جانوران

(جَبر-اگر-همه ی-عالَم-فتح

عشق-به زور-ممکن-نه

به جانِ  بی نامِ  خودِ تو

نامگذاری هایِ  ناکافیِ   بی  تویِ   اینهمه چیزِ  بیهوده

و  خیلی عادّی :  

روبرویِمان   کفتاری پیر   ژستِ  آدمیزاد   گرفته  به خودش

می جَوَد    چیزی را    در حالِ  مردن     زُل زده  

و  داستان  می گوید از مرده ها و  زنده هایِمان .

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)