مسعود –
سوپاپ اطمينان براي اين است كه سيستم خوب كار كند و وقتي مشكل زد بيرون، زود بفهميم. اگر نظام سوپاپ اطمينان داشت به بليه‌ي احمدي‌نژاد گرفتار نمي‌شديم. هر چه مي‌كشيم از دست نداشتن سوپاپ اطمينان است. سوپاپ اطمينان كه باشد، وقتي از دست كارهايشان داغ كنيم، شروع مي‌كند به زوزه كشيدن و براي اين كه كمي خنك‌مان كنند. فضاي زندگي‌مان را گشادتر مي‌كنند كه سقف پرواز بالاتري داشته باشيم. كاش سوپاپ اطمينان داشتيم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)