شعارهای مردم در تجمع های دیشب: سهراب بیدار شو رای تو پس گرفتم و

ندای عزیزم / رأیتو پس گرفتم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)