فصلنامه‌ی مُروا شمار هفت، زمستان  ۱۳۹۹، به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل انتشار یافت


* فصلنامه‌ی مُروا نشریه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیر نظر شورای سردبیران با مسئولیت دو سردبیر: مراد رضایی و علی صمد

* همکاران این شماره: رضا جاسکی، سهراب مبشری، حســن نــادری، رقیه دانشگری، ناهید قاجار، مریم سطوت، مریم پورتنگستانی، مهرداد از ایران، بیــژن میثمــی، یداله بلدی، مرجان نیکخواه، حســین غبرایــی، وهاب انصـاری، مراد رضایی و علی صمد

صفحه آرایی و گرافیک: مراد رضایی

* فهرست مطالب:

یک- پیش در آمد: ماندگاری سیاهکل و جنبش فدایی در تاریخ ایران – به مناسبت پنجاهمین سالگرد رویداد سیاهکل – مراد رضایی و علی صمد

https://bepish.org/node/5177


دو – فدایی و اخلاق – نوشته: رضا جاسکی

https://bepish.org/node/5176

سه – توجه فداییان بنیانگذار بر تجارب مبارزه در کدام کشورها متمرکز بود؟ سهراب مبشری

https://bepish.org/node/5175

چهار- نگاهی به تاریخ و دلایل پیدایش نیروهای مسلح نامتقارن (چریکی) – حسن نادری

https://bepish.org/node/5173


پنج – خوانش چریک‌های فدایی خلق ایران از حکومت پهلوی؛ در زیربنا و سیاست – مراد رضایی

https://bepish.org/node/5172

 

شش- مبارزات نسل جوان معترض را باید با توجه به زمانه خود بررسی کرد! علی صمد

https://bepish.org/node/5171


هفت- هر نسلی متأثر از شرایط و رخدادهای زمانه‌ی خویش است – مصاحبه علی صمد از مصاحبه فصلنامه ی مُروا با رفیق رقیه دانشگری

https://bepish.org/node/5170


هشت- دختران جوان، چریک های فدایی، و سازمان دانش آموزان پیشگام- مصاحبه مراد رضایی و علی صمد از فصلنامه ی مُروا با رفیق مریم سطوت

https://bepish.org/node/5169

نه- انشا من در مورد فقر و زندگی جاشوها باعث شد برای پاسخگویی به ساواک بروم! مصاحبه مراد رضایی از فصلنامه ی مُروا با مریم پورتنگستانی

https://bepish.org/node/5168


ده- مقاومت؛ مبارزه (به مناسبت پنجاهمین­ سال­گشت روی­داد تاریخی «سیاهکل») – مهرداد از ایران

https://bepish.org/node/5167


یازده- تاثیر واقعه‌ی سیاهکل بر موسیقی موج نو و ‌اعتراضی مردمی ایران – بیژن میثمی

https://bepish.org/node/5166


دوازده- ورزش و سیاست، ورزشکاران و جنبش فدایی – یداله بلدی

https://bepish.org/node/5165


سیزده- هنرمندی سرشار از عشق و با آرزوهای نیک‌خواهانه برای ایران و انسان‌ها را در زیر شکنجه ظالمانه کشتند! – مرجان نیک خواه

https://bepish.org/node/5164

چهارده- ستارگان سرخ – حسین غبرایی

https://bepish.org/node/5163

 

پانزده- من هم یکی از آنان بودم! – ناهید قاجار

https://bepish.org/node/5162


شانزده- ورود نوجوانان به اعتراضات خیابانی در تغییر توازن نیرو علیه حکومت شاه بسیار موثر بود!  – علی صمد

https://bepish.org/node/5161


هفده- پرتویی بر سرگذشت جنبش فداییان در بعد انقلاب – بایدها و نبایدها –  وهاب انصاری

https://bepish.org/node/5160

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)