در “تریبون کارگری” این هفته، علی دماوندی با استی پیروتی، ایوب رحمانی و ستاررحمانی در بارهء موقعیت زنان کارگر ومزدبگیر در ایران، آمارهای انتشار یافته از موقعیت اشتغال، خشونت وستم جنسی، محرومیت های مضاعف، بی حقوقی و تبعیض در کار و حقوق انسانی،‌ مقایسه های آماری ایران وکشورهای منطقه،…گفتگو کرده است.
این آمارها، چه سیاستی را آشکار می کنند؟
آپارتاید جنسی در ایران به چه معنا در زندگی زن کارگر نمودار می شود.

 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)