درباره تحریف و سانسور در ویدئوی «آغازی بر یک پایان» از سوی یکی از مجریان تلویزیون اندیشه

آقای حسن اعتمادی، مجری برنامه «رمز پیروزی» ‌در تلویزیون اندیشه،‌ در گفتارشان در تاریخ ۶  اسفندماه ۱۳۹۹ (۲۴ فوریه ۲۰۲۱)، مطالبی را به عنوان نقد ویدئوی تهیه شده از سوی «حامیانآشتی ملی و نجات ایران» مطرح کردهاند که نه تنها کاملا نادرست بوده بلکه برای اثبات اتهامات بیپایه خود،‌ مرتکب دستبرد در متن و مضمون ویدئو  شده اند که با تمام قواعد اخلاقی و حرفهایرسانهها در تضاد است و بر پایه همین تحریف آشکار، به غلط ادعا کردهاند که این ویدئو از سویسپاه پاسداران تهیه شده است.

«حامیان آشتی ملی و نجات ایران» که مسئولیت تهیه، انتشار و پخش این ویدئو را بر عهده داشتههرگز خواستار تائید عملکرد خود از سوی افراد خاص نبوده است و داوری در رابطه با نیت اصلی وانگیزه ملی انتشار این ویدئو را به هموطنان و بینندگان واگذار میکند اما حق خود میداند که دربرابر این تحریف از سوی گوینده سکوت نکند .

چنین رویکردی نه تنها حرفهای نیست بلکه این سوءظن را تقویت میکند که دستبرد در متن ویدئو بهمنظور اثبات برداشتهای ناشایست و گمراه کننده، با اتکا به همان شیوههای فریبکارانهای که در ۴ دهه اخیر مانع از هر نوع انسجام و توافق سازی میان نیروهای مبارز ملی که علیه نظام ولایت فقیه و«دولت پنهان» آن مبارزه کردهاند، چه اهدافی را و با سفارش چه کسانی دنبال میکند؟

بنابراین،‌ ما با رد کامل این اتهامات بی اساس، این رفتار را شدیدا محکوم میکنیم و مستندات ایندستبرد و تحریف را به شرح زیر به اطلاع هموطنانمیرسانیم:

▪️توضیحی درباره دخالت در متن

مقایسه میان مندرجات ویدئوی اصلی و ویدئوی سانسور شده توسط تلویزیون اندیشه 

نکته اول

•زمان: ۲۶:۲۷ – ۲۵:۱۶ (یوتیوبتلویزیون اندیشهآقای اعتمادی) (فیلم اصلی در این زمانویرایش شده است. روایت و موسیقی اصلی حذف شده است و موسیقی دیگری در این قسمتاضافه شده است و به این ترتیب ویدیو در واقع سانسور شده است.

•متن بکلی حذف شده در این قسمت از فیلم بشرح زیر است:

«امروز در داخل و خارج، در چهره امروز ایران، چیزی دیده نمیشود جز بی لیاقتی، فساد، سرکوبگری، انحصارطلبی و ادامه شرایط اسفبار زندگی. به عبارت دیگر، این حکومت، نه آبروییبرای خود، و نه حرمتی برای ایمان، و نه احترامی برای ایران و ایرانی باقی گذاشته است.

هم میهنان!

وقت آن رسیده که این باور را به عملی مؤثر تبدیل کنیم که تنها با بسیج نیروهائی که بدون خشونت ودر چارچوب آشتی و همبستگی ملی، خواستار ایجاد تحولات فوری به ویژه در بازسازی اقتصادفروپاشیده در ایراناند، میتوان از پس این جماعت غارتگر برآمد:

نیرویی که نیت انتقامجویی در سر نپروراند، و راه اداره مملکت را به روی همه فرزندان لایق وتوانای این سرزمین ، بطور مساوی و بر اساس شایستگی و توانایی هر فرد، باز بگذارد

نکته دوم

زمان: ۳۱:۱۸ (یوتیوبتلویزیون اندیشه آقای اعتمادی

در تایم ۳۱:۱۸ ویدیو اقای اعتمادی, ایشان اظهار میکنند تظاهرات ۹۸ در فیلم نیست! در صورتیکه در تایم ۳۱:۲۲ ویدیو, نه تنها مشخصا در بالای ویدیو، تیتر (تظاهرات در سال «۹۸» دیده میشود,  بلکه تنها با شنیدن فریاد مردم در تظاهرات میتوان به درست ندیدن و نشنیدن و نگاه خاصگوینده پی برد. در این قسمت از ویدیو مردم فریاد می زنند.

بریز بیرون هم وطن حقت را فریاد بزن!”

نکته سوم

زمان: ۲۵:۴۲ (یوتیوبتلویزیون اندیشه آقای اعتمادی

در نسخه اصلی فیلم تایم ۲۵:۴۲ موزیک رپ با صدای دختران امروز خوانده می شود که تلویزیوناندیشه با ادیت نسخه اصلی  و حذف این قسمت سعی در باورپذیر نمودن حرفهای اقای اعتمادیکرده است !

نهایتا اینکه برخلاف اظهارات آقای اعتمادی،  شعار «رضاشاهروحت شاد» متعلق به تظاهرات سال ۹۶ و ۹۸ است و از لحاظ زمانی،‌ارتباطی با شعارهای ایام جنبش سبز در خرداد ۸۸ ندارد.

نکته چهارم و پایانی

اظهارات آقای اعتمادی حتی درباره موضع عموم اصلاحطلبان در آبان ۹۸ هم عاری از واقعیتاست؛ از قضا ۷۷ تن از اصلاحطلبان بعد از سرکوب شدید معترضان، با انتشار بیانیهای خواستاربرخورد قانونی با عاملان شلیک به مردم شدند و برخی از امضا کنندگان این بیانیه بازداشت ومحاکمه شدند.

اشاره به این نکته تنها به علت اثبات نادرستی اظهارات گوینده است وگرنه پیگیری تحریف مواضعجریانهای سیاسی درباره آبان ۹۸ بر عهده خود آن جریانها می باشد.

حامیان آشتی ملی و نجات ایران

۶ اسفندماه ۱۳۹۹

📎مطلب مرتبط:

آشتی ملی و مطالبات ما

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)