– میزگرد صادق صبا با دکتر مهرزاد بروجردی و فرج سرکوهی

دوران‌های پهلوی اول، پهلوی دوم و جمهوری اسلامی

تفاوت روشنفکر و کارگزار حکومت، نسبت روشنفکر و قدرت

از فروغی و دکتر سیاح هوادار مدرنیته در دوران پهلوی اول تا هواداران بازگشت به سنت در دربار پهلوی دوم و «روشنفکر دینی» در حکومت اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)