شاپور بختیار همانقدر بختیاری بود که محسن رضایی است !
لپ کلام اینکه این دوجز در اسم ، هیچکدام بختیاری بوده و نیستند .نماینده مردم منطقه ما فرهنگ ما زبان ما و هویت ما نبوده و نیستند .این دو؛ نماینده دو ایدئولوژی حاکم بر جامعه خود و پاسدار ان بودند .شاپور بختیار نماینده و پاسدار ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی /فارسی ومحسن رضایی نماینده و پاسدار ایدئولوژی ایرانی/شیعی است .
این دو با توده های مردم محروم ،فقیر ،مظلوم لُر نه سنخیت دارند ونه آنان را نمایندگی میکنند .شاید بشود گفت ایندو  فقط نماینده دو قشر کوچک از مردم لر بختیاری هستند
*شاپور بختیار ،نماینده برخی اقشاربختیاری تحصیلکرده نظام پهلوی و پان ایرانیست / پان فارسیست است که بریده از هویت لُری و قومی خود .بیش از آن که پاسدار هویت و زبان و ملیت و قومیت لُری خویش باشد و دغدغه فقرو محرومیت و مظلومیت قوم خود در مسجدسلیمان و مالمیر و هفتگل و بازفت و دیناران و الیگودرز را داشته باشند ،بیشتر نگران نام خلیج فارس و زیر آب رفتن مقبره کوروش در پاسارگاد ..اند .یعنی در ناسیونالیسم ایرانی /فارسی ذوب ذوب شده اند
*محسن رضایی نیز نماینده آن قشر دیندار و وابسته به حکومت از لرهای بختیاری است که بیش آنکه دغدغه فقر و محرومیت مردم لر و غارت نفت و آب و معادن غنی مناطق بختیاری را داشته باشند ،بیشتر دلمشغول غزه و لبنان اند .اینآن ذوب در پان اسلامیسم ایرانی /شیعی و ولایت اند .
براستی که ما نسل جدید بختیاری هیچ شباهتی به اجدادمان علیمردان خان شاه ستیز ،سردار مریم ضد استبداد ،سردار اسعد روشنفکر دمکرات مشروطه خواه و متقی خان چالنگ که سربلندی و استقلال مردم و سرزمین را میخواست نداریم

*  چرا جای کسی که هم ملیت ما (ایرانی /اسلامی ) و هم قومیت (زبان و فرهنگ لری و منافع مردم سرزمین و بختیاری ) مارا ،نمایندگی کند ، در این یک قرن خالی است ؟؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)