Trump spends his Saturday golfing and tweeting while ...
بسته شدن حساب های نرامپ توسط  ایر شزکت ها، دست آویزی شده برای لیبرال ها و راست گرایان، برای مخالفت با نقش دولت دز امور جامعه شه است. 

در این مورد توجه به نکات زیر لازم است:

۱. نسان حیوانی است اجتماعی و به همین علت حکومت انسانی، چنان حکومتی است که شرایط انسانی را برای شهروندان ایجاد کند.
۲. در قرن بیست و یکم و  از دهه ها قبل از آن، نژاد پرستی، بیگانه هراسی و دگر باش هراسی رد شده است. فاشیسم دیگر دستش رو شده. برنامه های ضد انسانی دست راستی ها و پیامد های آن بر زندگی افراد بر همه روشن است و  نیز این که  نئولیبرالیسم باعث بدبحتی مردم است. دیگر روشن است که  بازار آزاد وجود نداررد و هیچ وقت نداشته، رقابت‌ اقتصادی آزاد جز توهم نیست و عملکرد افرادی مانند هیتلر و موسولینی و استالین، بار ها و بارها مطالعه و تحلیل شده ا ند و نیز این که  ترامپ راه آنان را طی می کند.و البته این که پیترسن از هیتلر دزدیده و غیره … بر کسانی که با بی طرفی علاقه به فرآگیی دارند ، جای مباحثه ندارد.
۳. به نیرو های بالا نباید اجازه ی تبلیغات ( آن هم با مالیات مردم) داده شود. هر که می خواهند باشند. زیرا اینان در جهت ایجاد محیطی غیر انسانی برای اجتماع  اند.

در این میان به اصطلاح روشنفکران ایراانی مدافع ترامپ،  اوضاغ ایران را معیار گرفته و  سیاست های ترامپ را توجیه می کنند.  نباید افتضاحاتی که در ایران اتفاق می افتد معیار ها مقایسه باشد.
حمایت از آزادی نیرو های فاشیست به بهترین صورت نا آگاهی ا و مقاومت در برابر دانستن ، و در واقعیت همکاری با فاشیسم است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)