بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» درگیری خونین باندهای مافیایی با زندانیان بی
دفاع در زندان گوهردشت کرج

غروب روز سه شنبه ۱۴ خرداد ماه در پی عدم شرکت زندانیان در مراسم سال مرگ خمینی  باند مافیای زندان  که به دستور مسئولین زندان عمل می کنند با زندانیان بی دفاع و معترض علیه شرایط قرون وسطایی با چاقو و سایر وسایل سرد حمله بردند و زندانیان را به شدت مجروج کردند. تعدادی از زندانیان دچار زخمهای عمیق و خطرناکی شدند و حداقل ۵ نفر از آنها به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند.

این درگیری خونین حوالی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ۸ بند ۳ زندان گوهردشت کرج آغاز شد و تا ساعت ۲۱:۰۰ ادامه داشت  در این مدت علیرغم اطلاع کامل مسئولین زندان از درگیری شدید و خونین در این سالن ، نیروهای گارد ویژه زندان پشت دربهای سالن ۸ در انتظار پایان یافتن درگیری بودند و به عمد دخالتی نمی کردند.

حداقل ۵ زندانی دچار زخمهای عمیق و خطرناک شده اند که جان آنها در معرض خطر جدی قرار دارد. آنها  به یکی از بیمارستهای خارج از زندان منتقل شدند و بعضی از گزارشهای تایید نشده  حاکی از  کشته شدن حداقل یک نفر از آنها است. اسامی زخمی شده هایی که به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شده اند و جان آنها در معرض خطر جدی است به قرار زیر می باشد:

 

 

۱ـ مجتبی بیگدلی ۲ـ فرخ مرادی ۳ـ طهمورث اسدی ۴ـ مصیب رستمی ۵ ـ وحید خزاعی ، سنین آنها بین ۲۵ الی ۳۵سال است

همچنین تعدادی از زندانیان بی دفاع را به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج به منظور  تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادن آنها  منتقل کردند.اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد: ۱ـ- فرزاد شاهی ۲ ـ محسن حسن وند ۳ ـ وحید کوشکی ۴ ـ شهریار مسلم ۵ ـ مجتبی بابایی

زندانبانان ولی فقیه به یورش وحشیانه باند مافیایی زندان به زندانیان بی دفاع اکتفا نکردند و پس از عدم شرکت زندانیان عادی در مراسم سال مرگ خمینی اقدام به بستن فروشگاه ، چراغ خانه که زندانیان از آن برای درست کردن غذای ساده و چای  استفاده می کنند و همچنین قطع کامل  تلفنها در سالنهای۶، ۷ و ۸ بند ۳ زندان گوهردشت کرج نمودند.نام ۲ تن از پاسداربندها که زندانیان بی دفاع را مورد اذیت وآزار قرار می دهند پاسدار بند شیرخوانی و قاسمی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستور یورش خونین  باند مافیایی زندان به زندانیان بی دفاع و قطع حداقل امکانات زندانیان را به دلیل عدم شرکت در مراسم سال مرگ خمینی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاههای بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران

۱۵  خرداد ۹۲ برابر با ۵  ژوئن ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

info@hrdai.net

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvakzendanyan@gmail.com

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» درگیری خونین باندهای مافیایی با زندانیان بیدفاع در زندان گوهردشت کرج

غروب روز سه شنبه ۱۴ خرداد ماه در پی عدم شرکت زندانیان در مراسم سال مرگ خمینی  باند مافیای زندان  که به دستور مسئولین زندان عمل می کنند با زندانیان بی دفاع و معترض علیه شرایط قرون وسطایی با چاقو و سایر وسایل سرد حمله بردند و زندانیان را به شدت مجروج کردند. تعدادی از زندانیان دچار زخمهای عمیق و خطرناکی شدند و حداقل ۵ نفر از آنها به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شدند.

این درگیری خونین حوالی ساعت ۱۹:۳۰ در سالن ۸ بند ۳ زندان گوهردشت کرج آغاز شد و تا ساعت ۲۱:۰۰ ادامه داشت  در این مدت علیرغم اطلاع کامل مسئولین زندان از درگیری شدید و خونین در این سالن ، نیروهای گارد ویژه زندان پشت دربهای سالن ۸ در انتظار پایان یافتن درگیری بودند و به عمد دخالتی نمی کردند.

حداقل ۵ زندانی دچار زخمهای عمیق و خطرناک شده اند که جان آنها در معرض خطر جدی قرار دارد. آنها  به یکی از بیمارستهای خارج از زندان منتقل شدند و بعضی از گزارشهای تایید نشده  حاکی از  کشته شدن حداقل یک نفر از آنها است. اسامی زخمی شده هایی که به بیمارستانهای خارج از زندان منتقل شده اند و جان آنها در معرض خطر جدی است به قرار زیر می باشد:

 

 

۱ـ مجتبی بیگدلی ۲ـ فرخ مرادی ۳ـ طهمورث اسدی ۴ـ مصیب رستمی ۵ ـ وحید خزاعی ، سنین آنها بین ۲۵ الی ۳۵سال است

همچنین تعدادی از زندانیان بی دفاع را به سلولهای انفرادی زندان گوهردشت کرج به منظور  تحت شکنجه های وحشیانه قرار دادن آنها  منتقل کردند.اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر می باشد: ۱ـ- فرزاد شاهی ۲ ـ محسن حسن وند ۳ ـ وحید کوشکی ۴ ـ شهریار مسلم ۵ ـ مجتبی بابایی

زندانبانان ولی فقیه به یورش وحشیانه باند مافیایی زندان به زندانیان بی دفاع اکتفا نکردند و پس از عدم شرکت زندانیان عادی در مراسم سال مرگ خمینی اقدام به بستن فروشگاه ، چراغ خانه که زندانیان از آن برای درست کردن غذای ساده و چای  استفاده می کنند و همچنین قطع کامل  تلفنها در سالنهای۶، ۷ و ۸ بند ۳ زندان گوهردشت کرج نمودند.نام ۲ تن از پاسداربندها که زندانیان بی دفاع را مورد اذیت وآزار قرار می دهند پاسدار بند شیرخوانی و قاسمی می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستور یورش خونین  باند مافیایی زندان به زندانیان بی دفاع و قطع حداقل امکانات زندانیان را به دلیل عدم شرکت در مراسم سال مرگ خمینی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای همدست وی به دادگاههای بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی درایران

۱۵  خرداد ۹۲ برابر با ۵  ژوئن ۲۰۱۳

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

 

info@hrdai.net

www.hrdai.net

http://hrdai.blogspot.com

pejvakzendanyan@gmail.com

Tel.:0031620720193

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)