بخشش چگونه اتفاق می‌افتد؟ملت‌هایی که برهم زخم زده‌اند چگونه می توانند باز مانند دو همسایه باهم زندگی کنند؟بیان حقیقت آیا همه را نجات می‌دهد؟

فیلم فرانتز درام زیبایی‌است در مورد جنگ و بخشش.

کلماتی که با دیدن این فیلم به ذهنم آمد و یک تحلیل کوتاه

زخم‌های جنگ،پدران داغ‌دار و شرمگین،نفرت از دشمن سابق،مبارزه با فراموشی،یادقربانیان،هنر و فرهنگ میانجی روح ملت ها،صلح دوستی،قدرت عشق و بخشش

قاتل را هم می توان بخشید اگر عشق به قربانی را در ما زنده نگه‌دارد،بخشش با فراموشی حاصل نمی‌شود،ولی گاهی حقیقت را به نفع زندگی باید پنهان کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)