جمهوری اسلامی، از بدو تاسیس و با دستور بنیانگذار آن و بمنظور جلوگیری از نفوذ نیروهای انحرافی، اصل حفظ قدرت در دست روحانیون را بنا نهاد. براساس نظریه خمینی، روحانیون علیرغم تفاوت در دیدگاه ها، در یک اصل متفق القول اند، که این گروه نگهدارنده مذهب شیعه اثنی عشری در ایران است چرا که منافع آنها مستقیما به استمرار استقرار حکومت جمهوری اسلامی وابسته است. خمینی به خوبی می دانست علیرغم همه شعارها و داستان ها در ارتباط با سجایای مسلمانی و زندگی لوکس در آخرت، نهایتا برای روحانیت، ترجیح، سیلی نقد به حلوای نسیه است.

ساختاری که خمینی برای جمهوری اسلامی پیاده کرد، عبارت بود از: گروه روحانیون (خودی) ، هسته مرکزی،خانواده های سببی و نسبی روحانیون (خودی) ، حلقه دوم، افراد مکلای مذهبی (نیم خودی)، حلقه سوم، متخصصین بی طرف در خدمت نظام (نیم خودی)،

در طبقه بندی خمینی، مردم مقلدینی هستند که برای زندگی فردی و اجتماعی به مرجع نیازمندند ، و لذا اگر بخواهیم تعبیر او را نام گذاری کنیم، مردم در جمهوری اسلامی “نخودی” هستند، و در اصطلاح دینی، رهبر دین، شبانی است که رمه را از گزند گرگان درنده دور نگهداشته و آنها را برای رفتن به بهشت هدایت می کند.

 منتقدین و مخالفین در جمهوری اسلامی، در حکم گرگانی هستند که برای گمراه کردن مردم کمین کرده و منتظر فرصتی هستند تا آنها را از راه راست منحرف کنند. و لذا چاره ای بجز کشتن ، دربند نگاه داشتن، و راندن آنها از جامعه اسلامی نیست. و با این نگاه، منتقدین و مخالفان، بخشی از افراد جامعه هستند که در گروه بیخودی قرار می گیرند.

 

 

 

 

 

حال اگر با لحاظ کردن طبقه بندی بالا به سخنان خامنه ای توجه کنیم، گفتار او در بخش های مختلف و برای گروه های متفاوتی است، که از کلید واژه ها ، هر طیف پیام مرتبط با خود را دریافت می کند. بطور کلی سخنرانی های خامنه ای از قسمت های زیر تشکیل می شود:

  1. دستورالعمل های اجرایی
  2. آموزش نحوه رویکرد به اخبار و وقایع داخل و خارج کشور
  3. دلگرم کردن هواداران و مردم عادی
  4. ترساندن منتقدین و مخالفین نظام

خامنه ای با بهره گیری از ارتباط مستقیم ارسال پیام، موجب بوجود آوردن احساس نزدیکی کارگزارانی می شود که طرف خطاب او واقع می شوند. و همچنین تبیین او از حوادث و اخبار، راهنمای پیروان در یافتن جهت گیری درست در رویارویی با وقایع است تا در تحلیل از جان مایه سخنان او در تفسیرهای خود بهره برداری کنند.

در سخنرانی های سال های اخیر ، کهولت سن و افزایش بی سابقه تنگناها و مشکلات در پیشبرد اهداف کشتی پوسیده نظام ، و علیرغم این امر که تیتر موضوعاتی که باید بیان می شد از قبل یادداشت و  خامنه ای در طول صحبت به آن مراجعه می کرد، در قبض و بسط موضوعات بعلت فراموشی، و ابتلا به هیجانات لحظه ای در گفتار هایی که  با مخاطبان فیزیکی روبرو بود،دچار خطاهای گفتاری می شد که برای تصیحیح آنها مجبور به برگزاری سخنرانی جدید و ارائه توضیحاتی در خصوص اصلاح گفته های پیشین خود بود.

بروز اپیدمی کرونا دو فرصت برای سخنرانی های خامنه ای بوجود آورد تا او بتواند، گفتار سنجیده تری داشته باشد، خواندن از روی متن از پیش نوشته شده، و عدم وجود حضار زنده که از بروز هیجان لحظه ای در او جلوگیری می کند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)