آنجا که نان و آزادی

کبوتری ست سربریده ،

سایه ی تو جان می گیرد

غرقه در خون

سینه ،

        زخمی

گلوله  ،

          در گردن

پا ،

      آش و لاش

می آیی

            می نشینی

                       کنار سفره ی خالی

دست فرو می بری درسینه

و قلب پُرتـپشِ خونین

می نهی میان ِدیس ِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قا بلی ندارد

همین را دارم

ببخشید !

 

از کابوسی چنین قهّار

به آیینه پناه می بریم

تا خود را بیا بیم

تنها

    اما

چهره ی خونین تو پیداست

با لبخندی تلخ،

نگاهی مات؛

خیره به گوشه ای !

 

سمتِ نگا هت را پی می گیریم

شگفتا !

باز هم به تو می رسیم !

در قا بی نشسته ای

آرا سته به روبا نی سیاه

با لبخندی تلخ

و نگا هی مات.

 

از نگاهِ مات تو

که در قابِ عکس زندانی ست ،

می رسیم به خیا بان

آنجا ؛

غریب_ غوغایی ست

در تلاطم فریاد بی صدایان !

خون ، شَتک زده

بر دیوارِ شهر ها

جنوب شهر،

             غرقه ی در خون

حلبی آباد ،

              غرقه ی درخون

تمشیت گاه ،

                غرقه ی درخون

ا وین،

      غرقه ی درخون

فشا فویه،

        غرقه ی درخون

قزل حصار،

         غرقه ی در خون

نیزارهای ما هشهر،

                  غرقه ی در خون

از شمال تا جنوب ،

از  مشرق تا مغربِ این خاکِ گُربه سان

خون

        جنون

خون

       جنون

خون

       خون

             خون

                    خون …..

و صف صف ،

چوبه های دار

سرشار از سربه دار!

 

یکی  نیستی

                 دوتا نیستی

                                صدتا نیستی

هزار هزاری ؟

نه  نه !

بی شماری

در غرقاب ِ خون و جنون

شنا می کنی

 سینه ،  

         زخمی

گلوله ،

         در گردن

پا ،

    آش و لاش

می آیی

           می نشینی

                         کنار سفره ی خالی

دست  فرومی بری در سینه

و قلبِ پُرتَپش ِخونین

می نهی میان ِدیسِ پُر از خالی

و پچپچه می کنی :

قابلی ندارد

همین را دارم

ببخشید ……

 

ما

     اما

          مردمیم

                     مردمانیم

زانو نمی زنیم

و باز ،

تو را می زاییم !

 یک نفس

             هزارهزار…

۱۵/۱۱/۲۰۲۰

    پاریس

 


از حسن حسام

گفتگو درسحرگاهی نمناک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)