دکل بازان ایران را بگویید
مبارک اختلاس و پولشویی
جهانی گر به زیر اخیه گیرند
نخواهد شد شما را بازجویی
***
شود حبس ابد ناچار این جا
کسی گر شاخ کل دزدیده باشد
ولی یک جو نبیند از کس آزار
اگر رندی دکل دزدیده باشد
***
نود درصد به زیر خطّ فقرند
در این کشور که مالش هست بسیار
ولی بر خطّ ثروت می‌خرامد
دکل باز و دکل یار و دکل خوار
***
خوشا آنان که با دولت قرینند
زمین خوارند یا سرمایه دارند
حمایت می‌شوند از چند جانب
دکل بازان خوب روزگارند
***
خوشا آن کس که کلّ مشکلش را
چو شب خوابید، روز بعد حل دید
ز ثروت بست پشت هفت پشتش
شبی گر فی المثل خواب دکل دید
***
بود نانش درون خیک روغن
اگر رندی دکل دزدیده باشد
نه در اردوی استکبار ملعون
به ایران فی المثل دزدیده باشد.

عباس خوش عمل کاشانی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)