این کتابچه راھنما ،« کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر زنان و مردان ھمجنسگرا »

را برای استفاده رسانه‌های فارسی زبان، کارشناسان ارتباطات و روزنامه‌گاران

به منظور آگاھی بخشی در حوزه دگرباشان جنسی، کاربرد اصطلاحات صحیح

سیاسی و نحوه پوشش غیرتبعیض‌آمیز مسائل مربوط به زنان و مردان

ھمجنسگرا، دوجنسگراھا، دوجنسیھا، دگرجنسپوشھا و دگرجنسشدهھا تھیه

کرده است. ھدف این کتابچه ایجاد ارتباط فکری، زبانی و فرھنگی بین دگرباشان

جنسی، کنشگران جنبشھای اقلیتھای جنسی در ایران و کارشناسان حوزه

جنسیت و جنسگوگی با رسانه ھای فارسی زبان است. 

این کتاب را از اینجا می‌توانید دانلود کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com