خبر اعدام نوید افکاری یکبار دیگر مهر تائیدی بر جنایات رژیم آدمکش اسلامی زد!
درحالیکه دنیا علیه حکم اعدام نوید افکاری اعتراض کرد. حکومت اسلامی با پرونده قتل و عمل شنیع قصاص تلاش کرد از این حکم دفاع کند. تلاش کرد بگوید نوید قاتل است و باید اعدام شود. حکومت کثیف اسلامی که سالهاست دستش به خون عزیزترین عزیزان ما آغشته است، نوید را اعدام میکند تا بگوید هنوز قدر قدرت است و میتواند مردم را با وجود اعتراضات قلع و قمع کند. اما زهی خیال باطل !
کشتار دهه شصت، سالها سرکوب، زندان ، شکنجه و اعدام نتوانست مردم را ساکت کند. مردم تصمیم خود را گرفته اند. آبانماه با شعار نه اصلاحات نه رفراندوم، انقلاب،اعتصاب در خیابان بودند و امروز با شعار’ آبانماه ادامه دارد’ اعتراض را ادامه داده اند. امثال نوید افکاریها در تمام خانه ها امروز عزم جزم کرده اند تا بساط کل جمهوری اسلامی را از بیخ و بن جارو کنند.
کمیته مبارزه بری آزادی زندانیان سیاسی ضمن ابراز همدردی عمیق و تسلیت به خانواده افکاری و تمام عزیزانیکه شبانه روز در راه نجات جان نوید افکاری تلاش کردند، تنها راه چاره را تسخیر خیابان میداند. اعدام پاشنه آشیل رژیم اسلامی است. چوبه های دار را بر سرشان باید خراب کرد تا بتوان یکی از پایه های اساسی این رژیم که بر اعدام برپا شده را ویران کرد. تنها و تنها با اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری میتوان پاسخ جنایت چهار دهه حکومت جنایت و زندان و اعدام را داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)