در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و سوم (خودشیفتگی سیاسی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان دی ماه ۱۳۹۷ پاریس

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)