ترجمه جديد “نتايج و چشم‌اندازها” از تروتسکى. در اين جزوه تروتسکى جمعبندى خود از تجربه انقلاب ١٩٠٥ روسيه و چشم اندازش از انقلاب بعدى را ارائه داده است. تحليل تروتسکى در اين نوشته در واقع معرف اولين فرمولبندى جامع نظريه “انقلاب مداوم” است. نظريه اى که هر چند به اسم تروتسکى معروف شده اما به گفته خود تروتسکى در نظريات مارکس در باره انقلاب ١٨٤٨ آلمان ريشه داشت. در خود مارکس اين نظريه متکى بر تئورى ديگرى بود که رئوس آن در مقدمه وى بر نقد فلسفه حقوق هگل بيان شده بود و تروتسکى تحت عنوان “قانون رشد ناموزون و مرکب” از آن ياد مى کند. اين جزوه يکى از بهترين نمونه هاى استفاده از اين قانون در تحليل مارکسيستى از رشد سرمايه دارى در کشور هاى عقب افتاده است. نزديکى پيش بينى هاى تروتسکى با آنچه ١١ سال بعد در انقلاب اکتبر رخ داد، شگفت آور است. اين جزوه بهترين پاسخى است به اين سوال که حتى يک قرن بعد از وقوع انقلاب اکتبر هنوز بسيارى از مدعيان را گيج کرده است و آن اينکه چرا انقلاب سوسياليستى نخست در کشور عقب افتاده‌اى مثل روسيه بوقوع پيوست؟ در اوضاع فعلى که مسئله استراتژى انقلابى بايد در دستور کار فورى سوسياليست هاى انقلابى ايران قرار گرفته باشد، مطالعه اين نوشته مى تواند بسيار روشنگر باشد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)