اینکه کسی فکر کند که سیدعلی خامنه ای اجازه دهد بجز یک آخوند کس دیگری رئیس جمهور آینده حکومتش شود خیالیست باطل. در این مورد گفتار های بیشماری در نشریات ایران، محافل خصوصی. و حتی نشریات خارجی بوده که رئیس جمهور بعدی در ایران را یکی از سران نظامی بشمار می آورند که بنظر من گمانه ایست اشتباه. سران نظامی از نوکر ترین و گوش به فرمان ترین مزدوران حکومت جمهوری اسلامی در همه حالات هستند و احتیاجی به رئیس جمهور شدن کسی از آنها برای پیشبرد نیات سیدعلی خامنه ای نیست. در بین غیر نظامیان هم تا آخوند هست خامنه ای دلیلی برای انتخاب یک رجل سیاسی حتی مثل ظریف یا همتی رئیس بانک مرکزی نمیبیند. انتخابات مجلس ۱۳۹۹که اختلاس گری مثل قالیباف با کمتر از ۲۰٪ آرا نه تنها به مجلس راه میابد بلکه رئیس آنهم میشود نشان داد، دیگر نمایش شرکت مردم در انتخابات برای حکومت جمهوری اسلامی امر مهم و تعیین کننده ای نیست.  پس میماند چه کسی در بین آخوند ها صاحب این مقام شود، بنظر من جواب ساده است ابراهیم رئیسی قاضی مرگ. او قبلاًهم  کاندیدای این مقام بوده و سیدعلی خامنه ای در بین آخوند ها، قاضی مرگ سنگدل هم چون رئیسی برای تصاحب منسب ریاست قوه قضائی کم ندارد. با این مقدمات راه ولی فقیه شدن مجتبی حامنه ای حتی بیش از مرگ سیدعلی خامنه ای از مهیا تر مهیا ترین میشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)