آخوندهایِ ایران، پس از چند سده زندگیِ انگلی، با خُمس و ذکات و نذرها و داشته هایِ مردمِ ایران، جمهوری اسلامی را برپا کردند و با استفاده از درآمدهایِ سرشارِ نفتِ ایران، همان زندگی خفّت بارِشان را با عِیش و نوشی  شاهانه که چند قرن در حسرتِ آن بوند، بَرَکَت! دادند.

 به خاطرِ این پایه ی مُفت خوریِ آخوندیِ دیکتاتوریِ جمهوری اسلامی، ساختارِ جمهوری اسلامی بر سازندگی و کارِ مدیرانِ آن بنا نشده، هر جایِ ایران پُر از خراب کاری هایِ رهبران و مسئولینِ این نظام است، امروز در سالِ ۱۴۰۰، ایرانِ تحتِ حاکمیتِ جمهوری اسلامی تقریبن همه چیز را، از خارج وارد می کند و  به سببِ ساختارِ کاملن عقب مانده و غیرِ صنعتیِ جمهوری اسلامی، این نظام اصلن نیازی به کار و سلامتیِ مردمِ ایران ندارد. پیشرفت و آینده ی ایران، برایِ مُلّاها و مامورانِشان،هیچ اهمیّتی ندارد، برایِ دزدی هایِ میلیاردیِ آخوندها و مسئولین جمهوری اسلامی و خرابی وفسادِ آنها، درآمدِ نفتیِ ایران کاملن کافی است،همچنین آنها می خواهند مردمِ ایران هرچه فقیرتر و گرفتارتر باشند، تا سرکوبِ مردم آسان تر شود و از همه مهمتر یک جامعه ی کارگریِ قدرتمند در ایران که بدون کارخانه هایِ صنعتیِ بزرگ، ممکن نیست، وجود نداشته باشد. 

 بنابراین: با این زندگیِ اَنگلیِ مسئولینِ خرابِ جمهوری اسلامی، کورونا، نه تنها برایِ این نظامِ ، مشکل نیست، بلکه رهبرانِ جمهوری اسلامی تمامِ شرایطِ کورنایی را که هم جان و سلامتی مردم ایران را نشانه گرفته و هم  مردمِ ایران را گرفتار تر و نگران تر کرده، از هرجانب برایِ نظامِ، نعمت می بینند، زندگی، جان وسلامتیِ مردمِ ایران، برایِ رهبر، آخوندها و مسئولین این نظام، کاملن بی ارزش است، آنچنانکه آنها جنگِ هشت ساله با عراق را نعمت می دیدند و برایِ اِستحکامِ  نظامشان ، تقریبن پنج سال جنگِ ایران و عراق را، پس از فتحِ فاو که حتّا عراقی ها دنبالِ صلح بودند، طولانی تر کردند و پس از آن نیم میلیون از مردمِ ایران را شهید کردند و یک میلیون دیگر هم در این پنج سال مصیبت بار ِ جنایت و جنونِ آخوندها و فرماندهانشان، جانباز و اسیر شدند و ویرانیِ جنگیِ ایران، پنج سال ادامه یافت. پس  تمام گُفتارهایِ آسیب شناختیِ پیرامونِ اِپیدمیِ کرونا در ایران، با  اصول و مِعیارهایِ جهانی یا جامعه شناسی و پزشکیِ انسانیِ دنیا، مسخره است، چون حتّا اگر مردم ایران با بیماری، جنگ  یا زلزله حتّا از بین بروند، که آرزویِ نهاییِ رهبرانِ این نظام است، آنها از یَمَن، فلسطین، لبنان و یا هر کشوری که بتوانند، کسانی را برایِ  استخراجِ نفت، استخدامِ رسمی می کنند، تا  عیشِ آنها با  درآمد نفتِ ایران، ادامه  یابد و حکومتِ خرابِ آنها نیز برقرار بماند.  

مردم بزرگ و هوشیارِ ایران ، فقط با اتّحادی بزرگ می توانند این دشمنانِ سلامتی و جان و مال و کشورِ مردمِ ایران را، بَر اندازند تا ایران و مردمِ ایران و همه ی جاندارانِ ایران، زنده و سالم بمانند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)