جمهوری اسلامی بار دیگر توحش و گستاخی خود علیه کارگران را به نمایش گذاشت و یک کارگر را به جرم شرکت در مراسم اول مه شلاق زد و با تن زخمی روانه زندان نمود. بنا به اطلاعیه سندیکای شرکت واحد روز ۱۲ خرداد رسول طالب مقدم از اعضای سندیکا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر ۹۸ به شعبه یک اجرای احکام مستقر در اوین احضار شد. این کارگر وقتی خود را معرفی کرد همانجا حکم ۷۴ ضربه شلاق که قبلا در مورد او صادر شده بود، به اجرا گذاشته شد و بعد با تنی آسیب دیده و خونین روانه زندان گردید.

این یک گستاخی تمام عیار نسبت به کارگران  و مردم و کل بشریت است. برگزاری اول مه حق بدیهی و بی چون چرای کارگران است. مجازات شلاق و تمام مجازاتهای اسلامی به عهد حجر و عقب ماندگی و بربریت تعلق دارد و جایش در این جامعه نیست. این توحش کثیف اسلامی را با شعار نابود باد حکومت اسلامی جارو خواهیم کرد. یک مشت فسیل جنایتکار بر این جامعه چنگ انداخته اند و بر اساس احادیث گندیده و کپک زده اسلامی شان میخواهند جامعه را زیر سیطره خویش نگه دارند و بارها نسبت به کارگران دست به جنایت و توحش زده اند.

 این جامعه ای است که علیرغم این جنایات و توحش حاکمین، بارها بپا خاسته و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سرداده است. این جامعه ای است که در آن کارگر علیرغم محدودیتها و ممنوعیتهای بیشمار حاکمین، هرروز دارد اعتراض و اعتصاب میکند و حقوقش را طلب میکند و فریاد اداره شورایی سر میدهد. این جامعه ای است که دختران و پسرانش مراسم و عزاداریها و اعیاد و مقدسات اسلامی حکومت را در برابر چشم فسیلهای عقب مانده حاکم به سخره میگیرند. پاسخ این جامعه به شلاق زدن کارگر و تعرضات حکومت، قطعا بپاخاستن مجدد در ابعادی به مراتب عظیم تر از آبان و دی ماه است. پاسخ این جامعه شعار سراسری نابود باد حکومت اسلامی است.

ما اعلام میکنیم که شلاق زدن رسول طالب مقدم از سندیکای واحد توسط حکومت اسلامی را به موضوع اعتراضی گسترده تبدیل خواهیم کرد و در سطح بین المللی همه کارگران و تشکلهای کارگری و انساندوست را به اعتراض به این جنایت فرا خواهیم خواند. رسول طالب مقدم باید آزاد شود. برگزاری اول مه باید بعنوان حق بی چون وچرای کارگران برسمیت شناخته شود. مجازاتهای اسلامی باید از جامعه برچیده شود.  این توحش را با انقلابمان جواب خواهیم داد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)