قوانین بین المللی مفهوم اقلیت را تعریف نمی کنند و هیچ تعریفی از اینکه اقلیت کیست و به چه گروهی اطلاق می شود که به شکل همگانی مورد قبول باشد وجود ندارد.
اما رویه قضایی و تفاسیر نهادهای بین المللی نشان می دهد که چه گروهی اقلیت حساب می شوند.
عناصر عینی و برونی مثل وجود زبان، قومیت و مذهب مشترک مورد نظر قرار می گیرد، نگرش و درک مشخص آن گروه نسبت به جایگاه خودشان یا به عبارت دیگر این که اعضای آن گروه خودشان را اعضای یک اقلیت حساب می کنند یا نه، بنابراین همه این عوامل موثر هستند در تعریف گروه اقلیت.
دشواری در ارائه یک تعریف واحد از اقلیت تا حدی به علت وضعیت های متعدد و گوناگونی است که گروه های اقلیت در آن دیده می شوند. برخی گروه های اقلیت در یک منطقه جغرافیایی خاص جدا از سایر گرو ها زندگی می کنند، در حالی که برخی گروه ها اقلیت در میان گروه های دیگر در مناطق متعدد پراکنده هستند.
برخی اقلیت ها تعصب قوی دارند نسبت به هویت مشترک خودشان در حالی که این ممکن است درباره اقلیت های دیگر صادق نباشد و در فرهنگ غالب و رسمی، پذیرفته و حل شده باشند
اساسا” در یک جامعه انسانی مفهوم “اقلیت” رنگ میبازد و نیازهای جهان شمول انسان برجسته می شود.
 حکومت های توتالیتر با دامن زدن به مذهب و ملیت و زبان و قومیت ها ، در گسستگی و انشقاق مردم نقش دارند و از این بابت مانعی در راه اتحاد و همبستگی مردم ایجاد می کنند.
در یک جامعه مرفه ، آزاد و برابر ، اقلیت بودن معنائی ندارد. در یک جامعه انسانی و برابر ، اکثریت و اقلیت بی معناست.

جواد روئین تن ( کروشاوی)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)