مجید نفیسی

گفتگوی بهنام ناصری با احمد اخوت را در روزنامه‌ی “اعتماد” مورخ سیم اردیبهشت هزار ‌و‌ سیصد ‌و ‌نود ‌و ‌نه خواندم. آنچه در مورد عضویت خود در “جنگ” اصفهان در دهه‌ی چهل گفته, نادرست است. او فقط یکبار با من به نشستی از “جنگ” که در خانه‌ی جلیل دوستخواه برگزار می‌شد آمد. آن شب من و او همراه با چند تن از خویشاوندان در باغ پدرم در دهکده‌ی چیریان بودیم و برای شرکت در این جلسه من و احمد با دوچرخه به خانه‌ی دوستخواه رفتیم و پس از پایان نشست, شبانه به چیریان بازگشتیم. یکبار هم با او به خانه‌ی ابوالحسن نجفی رفتیم زیرا قرار بود شعری از من را برای چاپ در شماره‌ی دوم “جنگ” انتخاب کنند که با احمد به آنجا رفتیم اما جلسه‌ای در کار نبود و شعری از من هم برگزیده نشد. بجز این تصور نمی‌کنم که احمد اخوت هرگز در جلسات “جنک” شرکت کرده باشد یا از او در دهه‌ی چهل در “جنگ” چیزی چاپ شده باشد. در مدخلی هم که جلیل دوستخواه در مورد “جنگ” اصفهان برای دانشنامه‌ی “ایرانیکا” به زبان انگلیسی نوشته نامی از احمد اخوت در میان نیست.

نوزدهم مه دوهزار‌و‌بیست

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)