این متن ترجمه ی نوشتاری از لکان، روانکاو معروف فرانسوی با عنوان «کانت با ساد» است. این نوشتار یکی از پیچیده ترین و فشرده ترین متون لکان محسوب می شود وهم ترجمه ی آن و هم نقد و تفسیر آن در زبانهای مختلف، مرتب مورد تصحیح و یا نقد نو و متفاوت قرار می گیرد.

اهمیت این متن از جمله در مباحثی مثل بحث «اتیک و اخلاق»، رابطه ی متقابل فراـ من و اخلاق جبار با تمتع های مطلق گرایانه و بی مرز چون سادیست و مازوخیست است. اینکه چرا خیر و شر مطلق دو روی یک سکه و مکمل یکدیگرند. همزمان لکان در این بحث با تشریح ساختار مشترک میان «اخلاق عقلانی کانتی» و  «اخلاق تمتع طلبانه و بی مرز سادی»  منظری جدید بر نظرات این دو فیلسوف و نویسنده ی بزرگ عصر روشنگری باز می کند که تاثیر نظراتشان هنوز ادامه دارد. همانطور که اهمیت مباحثی چون «فانتسم» و «تمنامندی» و «اخلاق تمنامندی» را نشان می دهد، یا ساختار و نمودار سادیسم و مازوخیسم را تشریح می کند و اینکه تمنای واقعی آنها بدنبال چیست و از چه کمبودها و دلهره هایی فرار می کنند. بخاطر پیچیدگی متن و برای اینکه خواننده با منظر و مفاهیم لکانی تا حدودی آشنا بشود و در متن پیچیده و فشرده سردرگم نشود، در مقدمه ی متن توضیحاتی ساختاری و اجمالی در مورد تئوری لکان و در مورد مباحث متن از طرف مترجم بیان شده است. همینطور در پانویس ترجمه توضیحات ضروری برای مفاهیم لکانی یا نقاط  مبهم متن  بیان شده است. مطمئنا خواننده با اهمیت کنونی و اکتوئل این مباحث نیز در مسیر متن روبرو می شود. اینکه چرا انسان و یکایک ما همیشه با این سوال بنیادین درگیر است که «دیگری و غیر چه می خواهد؟»، هستی و زمانه از من و ما چه می خواهد و نوع جواب به این سوال بنیادین در واقع شخصیت و بلوغ فردی یا جمعی  و یا گرفتاری در دور باطل بیماری فردی و جمعی را بوجود می آورد، در عرصه های مختلف زندگی و در دوره های مختلف زندگی یکایگ ما. زیرا «فرد همان دیگری و غیر» است. 

نوشتار لکان را در این لینک می‌توانید به طور کامل بخوانید. 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)