کرونا، نگاه انسانی به هم‌نوع را هدف قرار داده است

درگفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا درباره هشدار دبیر کل سازمان ملل درباره این که چگونه پاندومی کرونا به رشد خارجی ستیزی و نژادپرستی منجر شده است توضیح دادم. در این گفتگو اشاره کردم چهار گروه ۱ تهیدستان به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی و از دست دادن کار بر اثر پاندومی کرونا ۲ زنان به دلیل گسترش کار و خشونت خانگی در دوران قرنطینه اجباری و اختیاری ۳ سالمندان به دلیل  آن که هم به لحاظ بیولوژیک و اجتماعی قربانیان اصلی کرونا  موقعیت حاشیه اشان و مهاجر تباران و به ویژه پناهجویان به دلیل نادیده گرفتن شدن و کم اعتنایی یا برخورد منفی جامعه از قربانیان اصلی کرونا هستند. در این گفتگو اشاره کردم مقابله با خارجی ستیزی و نژادپرستی و وضعیت کنونی در گرو دو سیاستی است که دربرگیرندگی  شهروندان جامعه را مستقل از تعلقات گوناگون و موقعیت شان افزایش دهد: این به معنای اتخاذ سیاستی مبنی بر افزایش رفاه اجتماعی و اتخاذ یک سیاست فعال ضد تبعیض است.


در گفتگو زیر با کوروش پارسا از کانال جمهوری ایرانی (در سه بخش) درباره مدل های گوناگون برخورد با بحران کرونا توضیح دادم:  

۱. تاثیر‌ کرونا بر کروه های آسیب پذیر در ایران: از نظر طبقه، گروها و اقلیت های اتنیکی و قومی ، جنسیتی، و‌افراد مسن تر

۲. مردم در منگنه اکراه خامنه ای به شل کردن سر کیسه با توجه کنترل وی بر ثروت افسانه ای و‌تحریم های اقتصادی

۳. نگرانی جدی مردم ‌مخالفان و جامعه مدنی از رسیدن مستقیم پول یه جمهوری اسلامی و عدم نظارت مستقیم جامعه در هزینه کزدن آن

۴. ریشه های عدم اعتماد مردم به این حاکمیت در این بحران

۵. ناتوانی، نالایقی، عدم مسئولیت پذیری حاکمیت در ارائه بسته اقتصادی

۶. رل محوری سازمان های مردم نهاد در مبارزه با بحران کرونا در ایران

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219468462756905/

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219586914758131/

https://www.facebook.com/kourosh.parsa.121/videos/10219642103817823/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)