به هریت تَنِنبام

 

مادر آمریکایی من می‌گوید:
“می‌خواهم در دورِ دیگرِ حیات
درخت بلند سایه‌داری باشم.”

به جثه‌ی کوچک او نگاه می‌کنم
که بر عصای استوارش
همچنان خَدنگ مانده است
و چشمهای مهربانش
که چون چشمهای مادرم در ایران
برق می‌زنند
و می‌بینم که می‌خواهم
به هیئت پرنده‌ای درآیم.

بیستم ژانویه هزار‌و‌نهصد‌و‌نود‌و‌هفت

مجید نفیسی

For Mother’s Day

My American Mother

By Majid Naficy

For Harriet Tannenbaum

 

My American mother says:

“In the next circle of life

I want to become

A tall, shade tree.”

I look at her little body

Still upright

Leaning on her steady cane,

And her kind eyes

Shining like my mother’s

In Iran,

And I know

That I want to become a bird.

January 20, 1997

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)