در دقیقه ها و ساعت هایِ در گذرِ امروزه، در آنچه از شیوعِ بیماریِ “کرونا”  شاهدِ آن هستیم، در کنارِ هشدارهایِ بی تردید از نظرِ پزشکی درستِ  رعایتِ فاصله  بینِ  شهروندان، در برابرِ تعطیلیِ کار، دُشواریِ جانفرسایِ مَعیشت، سخت تر شدنِ زندگیِ روزمرّه برایِ میلیون ها  نفر و به ویژه  خطرِ نزدیک شدنِ گرسنگی ای لاعلاج، تظاهُرات هایی  به اعتراض  در گوشه و کنارِ دنیا، بر پا می شود وَ این آشکارا شاهدی بر این است که “انسان” در ناخودآگاهِ جمعی و فردیِ خود، از نگرانیِ گرسنگی و نیازِ فوری به غذا، بیشتر می هراسد  تا  بیماری ای  با کمتر از بیست درصد  اِحتمالِ مرگ در صورتِ  سرایتی احتمالی. وَ  در برابرِ اعتراض هایِ طبقه هایِ کارگری یا فرودست ترِ جامعه، بازهم قدرت هایِ سیاسی و سرمایه داریِ دنیا، هرچه خودکامه تر بیشتر، هاج و واج، با ابزارهایِ کنترل  و سرکوبِ امنیتی و پلیسی، می کوشند طبقه ی انسانیِ بر افروخته، در این شرایطِ  ناتوانیِ نظام هایِ اداریِ شان از چاره، خاموش کنند. امّا، چه آنچه از تجربه ی فردی و اجتماعیِ هنوز باقیمانده از “کرونا” و چه  نمونه هایی دیگر از پدیده هایی که  شاید  شرایطِ  جهانیِ زندگی  بر زمین  را از این هم سخت تر کند، نباید باعثِ نگرانیِ مردمِ دور از قدرت شود چون سویه ی اصلیِ این دشواری هایِ نو ظهور، حکومت هایی هستند که تا کنون از پول هایِ مردم برایِ برنامه ها و قدرت نمایی و عِیشِ خود خرج کرده اند و حال به از بیشتر به از دست دادنِ سرمایه هایشان می اندیشند و هرچه بیشتر به پول هایشان فکر کنند،اوضاعِشان، گیج تر، مضطرب تر و  بدتر خواهد شد، هر حکومتی دزدتر و ستمکارتر بیشتر.  پَـس، در هر جایِ دنیا هستید، هرگز فراموش نکنید، “استرس”، فقط، شرایط را خیلی بدتر می کند، پس بدونِ نگرانی، در آرامش از خود و خانواده ی خود، مراقبت کنید، بهداشت را به اندازه ی لازم و کافی  رعایت کنید، اندوخته ی مالیِ خود را با دقّت صرف کنید،هر اندازه می توانید ورزش کنید و حتمن شادتر زندگی کنید و لُطفن و از همه مهمتر، فراموش نکنید: “بهترین کشف ها و اختراع ها و گُشایش ها در زندگیِ بشر” از بدترین بُن-بست هایِ زندگی بیرون آمده، این را  تاریخِ  زندگیِ  انسان  بر زمین  به ما می گوید.

  https://t.me/amirsarempoems       امیر سارم  –   کانالِ  تلگرا م:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)