مصاحبه کوروش پارسا از جمهوری ایرانی با دکتر مهرداد درویش‌پور، استاد دانشکاه و فعال جمهوری خواه   

 

دکتر درویش پور در این مصاحبه به نکات زیر می‌پردازند؛ 

۱. تاثیر‌ کرونا بر کروه های آسیب پذیر در ایران: از نظر طبقه، گروها و اقلیت های  اتنیکی و قومی ، جنسیتی، و‌افراد مسن تر

۲. مردم در منگنه اکراه خامنه ای به شل کردن سر کیسه با توجه کنترل وی بر ثروت افسانه ای و‌تحریم های اقتصادی 

۳. نگرانی جدی مردم ‌مخالفان و جامعه مدنی از رسیدن مستقیم پول یه جمهوری اسلامی و عدم نظارت مستقیم جامعه در هزینه کزدن آن 

۴. ریشه های عدم اعتماد مردم به این حاکمیت در این بحران

۵. ناتوانی، نالایقی، عدم مسئولیت پذیری حاکمیت در ارائه بسته اقتصادی 

۶. رل محوری سازمان های مردم نهاد در مبارزه با بحران کرونا در ایران 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)