اعلام پشتیبانی و فراخوان رو به کوشش مشترک برای آزادسازی ایراندوستان در  بند رژیم اسلامی

هم میهنان گرامی،

همه گیری ویروس کرونا در سراسر ایران، پیرو آمار خود رژیم اسلامی چیره بر کشورمان، هشتاد هزار تن (در حقیقت بسی بیش از صدهزار تن) را فراگرفته و هزاران تن را به کام مرگی بس دردناک افکنده است. کار تا آنجا پیش رفته که این رژیم ایران ستیز و ایرانی کش، ناگهان دست به کار شده و برگزاری هر گونه کنسرت و مسابقه ورزشی و همایش را برای پیشگیری فراتر از بیماری  کوید ١٩ ممنوع کرده، و حتی محکومیت هزاران زندانی جنایی را کاهش داده است.

چشمگیر اما آن می باشد، که  رژیم اسلامی همچنان بر دشمنی پلید خویش با زندانیان سیاسی و آرمان گرا، بویژه با ایراندوستان، پای می فشارد و از کاهش حکم های برنهاده سر باز می زند. این دست از زندانیان از جمله گروه های زیر را دربرمی گیرد :

  • دلاوران دربند رستاخیز دی ماه ٩۶
  • دلاوران دربند رستاخیز آبان ماه ٩٨
  • کنشگران زیست بومی
  • آموزگاران اعتصاب گر
  • کنشگران کارگری
  • کنشگران فرهنگی
  • مدافعان حقوق بشر
  • کنشگران مخالف حجاب اسلامی اجباری
  • کنشگران خواهان کناره گیری  خامنه ای و گذار از نظام اسلامی (بیانیه های ١۴ نفره)

گزارش های رسیده از ایران نمایانگر شرایط بسیار ناشایست و انسان ستیزانه برای زندانیان سیاسی و آرمان گرا می باشد، بدان سان که گویا رژیم آنها را خودخواسته به معرض واگرفتگی بیماری و با نبود رسیدگی به مرگ واگذار می کند.

ما امضا کنندگان این بیانیه، همبستگی خویش را با این فرزندان دلاور ایران، که رودرروی دژخیمان اسلامگرا، به سربلندی و بهزیستی ایران کمر بسته اند، اعلام می کنیم، و همه هم میهنان درون و بیرون از کشور را به کوشش برای گسترش اعتراض همه سویه و آزادسازی این قهرمانان ملی ایران، فرا می خوانیم.

 

پاینده ایران، زنده باد ملت بزرگ ایران

 

حزب مشروطه ایران ( لیبرال دمکرات)

شبکه فرشگرد

جنبش فر کیانی

جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی

بیست و یکم آوریل ٢٠٢٠

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)