فرقانیسم ترور!جعبه سیاه(۲)
در ۳ اردیبهشت۱۳۵۸گروهی به نام «فرقان» مسئولیت ترور سرلشگر قره نی را بر عهده می گیرد.
مجله جوانان۱۰اردیبهشت۱۳۵۸،ش۶۳۹چنین روایت می کند:
[امروزدوشنبه سوم اردیبهشت است.ساعت حدود۱۱/۱۵رانشان می دهد.تیمسارسرلشگرقره نی نخستین رئیس ستادارتش جمهوری اسلامی ایران درحیاط خانه اش واقع درخیابان مصدق (پهلوی سابق)مقابل سینماامپایر،کوچه کاریابی،روبروی هتل جم قدم می زند.اودراین لحظات حساس وتاریخ سازبه چه می اندیشد؟خدامی داند.کارگری که درخانه قره نی سرگرم نصب پرده های اتاق هاهست کارش تمام شده نردبان رابدست گرفته درحال خارج شدن ازخانه است.قره نی به اونزدیک می شودکه اجرتش رابپردازد.تروریست هاکه فعلادونفر هستند(نفر سوم درخارج ازمنزل انتظارمی کشد)واردخانه می شوندوبادیدن دکترکه درحال خروج ازخانه یکی ازآنان مشت محکمی به سینه اش می زندکه روی چمن ولومی شود.کارگرکه متوجه حالت غیرعادی واسلحه تروریست هاشده وخطررااحساس کرده به سرعت بلندمی شودکه جلوی آنان رابگیردولی تروریست هابدون توجه به وی ّسوی سرلشگرقره نی می روند.سرلشگر بادیدن این صحنه بطرف مخفی گاهی می دود.اماتروریست هاامانش نمی دهندوباشلیک گلوله ای که به پای سرلشگرمی خورداورانقش زمین می کنند.سرلشگرتلاش می کندکشان کشان خودراازمهلکه دورکندودرعین حال رویش رابرمی گرداندبطرف تروریست که آنانراشناسایی کند.اماتروریست هاچندتیرپیاپی به شکمش شلیک می کنندکه یکی به شکمش می خورد و همان گلوله باعث مرگش می شود.اماهنوزسرلشگرزنده است.همسایه هاباشنیدن صدای شلیک به کوچه می ریزندولی خیلی دیرشده وتروریست هاازخانه خارج شده به اتفاق نفرسوم که باموتورسیکلت منتظرشان هست متواری می شوند].
چند روز بعد همین گروه «مرتضی مطهری» را مورد هدف قرار می دهد و جان او را می گیرد.
مجله جوانان۱۷اردیبهشت۱۳۵۸،ش۶۴۰چنین روایت کرده است:
[سه شنبه۱۱اردیبهشت،درخیابان فخرآباد،درخانه دکتر یدالله سحابی مشاور نخست وزیریک جلسه مهم تشکیل شده است.
برجسته ترین چهره های حکومتی دراین جلسه حضوردارند.هیچکس نمی داند درپشت درهای بسته این خانه چه می گذرد.دربیرون خانه هیچ پاسدارونگهبانی دیده نمی شود.امادرداخل چندنگهبان وپاسدارحضوردارد.بحث داغ است.مشکلات بررسی می شود.
ساعت۱۰وچهل دقیقه است.حضاربرمی خیزند.بایدبه خانه رفت.اولین دسته ای که قصدخروج داردآیت الله مطهری،آقایان کتیرائی وتلخانی بودند.
درخانه گشوده شد.آن هاخارج شدند.درپشت سرشان بسته می شودوبعدناگهان صدای تک تیری سکوت شب راشکافت.استادمطهری برروی زمین غلطید.
نه صدایی،نه استمدادی ازاوبرخاست.امانفردیگرفریادزد:کمک!کمک!وبدین ترتیب ماجرای دومین ترورسیاسی بزرگ بعدازانقلاب گرفت].
در تعریف فرقانیسم ترور:
فرقان نام سوره ای در قرآن است:
[تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا]
فرقان یعنی تشخیص حق از باطل. و این امر اکتسابی است. یعنی افراد با پاکدامنی و صداقت و عمل صالح و دانش و آگاهی به موضوع، به درجه ای از«بصیرت» می رسند که می توانند بد و خوب را از هم تمیز دهند و ایضا در صورت نیاز حکم و رای صادر کنند.
گروه فرقان با پیشنه مذهبی و به رهبری طلبه جوانی به نام «اکبر گودرزی» قبل از انقلاب و گفته می شود: در سال های ۵۵-۵۴ و تحت اشراف ساواک تاسیس شده است.
روزنامه بامداد۱۷اردیبهشت۱۳۵۸در اولین شماره خود می نویسد:
[درپی ترورآیت الله مطهری وارتباط آن باگروه فرقان بدستورهادوی دادستان کل انقلاب،بازجویی از۸متهم به قتل استادمطهری،آغازشده وتاکنون دلائلی مبنی برشرکت این افراددرگروه فرقان وتروراستادمطهری بدست آمده است…ازسوی دیگربدنبال انتشارخبرمربوط به دستگیری یک ساواکی بنام عظیمی به اتهام شرکت درترورآیت الله مطهری گفته شدکه پس ازانجام تحقیقات مشخص شده است که وی دراین قتل دست نداشته است.وبه همین سبب باتشکیل پرونده ای برای رسیدگی به تخلفات نامبرده درساواک تبریزبه این شهرمنتقل شده است.
دیشب هم چنین گفته شدکه ترورآیت الله مطهری بدنبال اختلافات عقیدتی ومسلکی بوده است وگروه فرقان که خودراپیروان مرحوم دکترعلی شریعتی می دانندبه این علت دست به تروراستادمطهری زده اند].
وزیر کشور دولت بازرگان( احمد صدر حاج سید جوادی) روایت خود را چنین نقل می کند:
[یک گروه سیاسی ومذهبی همراه ماموران مشغول شناساسی این گروه هستند.گروه فرقان یک نام ساختگی نیست…درابتدافکرمی شدکه نام این گروه ساختگی است.واعضای یک گروه تروریستی برای پنهان ماندن فعالیت های خود این نام راانتخاب کرده اند. ولی نتایج پاره ای ازتحقیقات گویای این است که گروه فرقان دارای سابقه چندین ساله می باشد.واعتقادبعضی ازصاحب نظران این است که این گروه درفعالیت جدیدافرادوعناصرجدیدی رانیزبه عضویت گرفته است…گروه فرقان که دیروزشانزدهمین نشریه خودراباانتقادازروحانیت منتشرکرد پس ازپیروزی انقلاب تاچندی سکوت اختیارکرده بود.امادرسال جاری وپس ازوقایع سنندج که منجربه استعفای قره نی ازریاست کل ستادارتش شدبایک نقشه ازقبل تدوین شده اقدام به ترورقره نی کرد….درهمین حال یک هفته پس از نخستین تروردرنیمه شب سه شنبه گذشته آیت الله مطهری بوسیله ۲نفر ناشناس ترورشدکه ماموران پلیس ازمحل حادثه به تعدادی اعلامیه ازگروه فرقان برخوردندومتعاقب آن ۵نفرکه مشغول توزیع اعلامیه های گروه مذکوربودندبه اتفاق ۳نفر دیگربه اتهام شرکت درقتل آیت الله مطهری دستگیرشدند.
احمدصدرحاج سیدجوادی وزیرکشور دیشب دریک تماس تلفنی باخبرنگاربامداداز پاره ای ازفعالیت های گروه فرقان پرده برداشت.
وزیرکشورگفت:این گروه درسال های۵۵و۵۴بامادرتماس بودندولی ظاهراازبیان نام گروه شان خودداری می کردند.به نظرمن عوامل ساواک دراین گروه نفوذکرده اند وهیچ تناسبی میان ترورتیمسارقره نی واستادمطهری ازنظرعقیدتی وجود ندارد]. (نقل از روزنامه بامداد۱۹ارویبهشت۱۳۵۸،ش۳).
این گروه در حالی که اکثر اعضایش از طلاب حوزه های علمیه و روحانی بودند، با استناد به ایده دفاع از اندیشه های علی شریعتی(اسلام منهای روحانیت)،قصد داشت شخصیت های مذهبی و روحانی را در قبل از انقلاب ترور کند. ولی به علت پیروزی زودرس،بعد از انقلاب انجام داد!
هم چنین گفته شد که این ترورها کار کمونیست هاست؛ و همان زمان روزنامه آیندگان از قول خمینی و به نقل از نشریه «لوموند»تیتر اول خود را چنین نوشت:
«چپ گرایان در این جنایت هیچ دخالتی نداشتند» که با اعتراض خمینی روبرو شد و بدنبال جوسازی های بعد از آن،این روزنامه تعطیل گردید!
همانطور که کیانوری در کتاب خاطراتش خود گفته است:
[حرب توده ایران در ترور«محمد مسعود» رونامه نگار معروف، نقش داشت و تاقبل از انقلاب به دلیل مخالفت های وی با دربار و اشرف خواهر شاه، همگان بر این باور بودند که این ترور کار ساواک است]، لذا این ایده و ظن که ساواک با هدایت گروه فرقان قصد داشت شکاف مذهبی ایجاد کند و یا حداقل از گسترش ایده های علی شریعتی بکاهد، قابل بررسی است.پیروزی فوری انقلاب۵۷مانع اجرایی شدن چنین پروژه ای شد.
در همین ارتباط دکتر کیانوری دبیرکل حزب توده یک گفت و گوی مطبوعاتی اعلام کرد:
[اسنادارتباط فرقان باگروه های تازه دراختیارحزب توده است.
وی گفت:خط حرکت سازمان تروریستی فرقان درترورقره نی و استادمطهری پیداشده است.که این خط درارتباط باساواک است.وحزب توده ایران اسنادو مدارکی داردکه درحال حاضرنمی تواندآنرافاش سازد.
کیانوری می گوید:فرقان پیش ازانقلاب درنظرداشت دست به تروررهبران سیاسی مخالف شاه بزندولی آن برنامه شکست خورد.
حزب توده ایران درزمینه گروه فرقان درآینده دست به افشاگری های تازه خواهدزد].
(نقل ازروزنامه بامداد۲۴اردیبهشت۱۳۵۸)
نفوذ در گروه ها و تشکیلات سیاسی (و به خصوص گروه های مخفی) سکسس از اصلی ترین اهداف نهادهای امنیتی است،همانطور که ساواک با رخنه در سازمان مجاهدین خلق آنرا فشل کرد و هدایت آن را(حتی در بعد از انقلاب و توسط رجوی)برعهده داشت!
هم چنین هادی غفاری در تریبون نماز جمعه تهران در یک سخنرانی کوتاه به ارتباط فرفان با گروه های دیگر اشاره می کند و می گوید:
[بازجویی های مقدماتی دستگیرشدگان گروه فرقان به اتمام رسیده وروابط این گروه باسایرگروه هاکشف شده است،و اکنون ضرورت داردکه دادستان انقلاب و سایرمقامات مسئول کشوربامحاکمه علنی دستگیرشدگان این روابط رابرای همه مردم روشن کند].(نقل از:روزنامه بامداد۳۰دی۱۳۵۸،ش۲۰۹).
برخی از تشکیلات های غالب و صاحب قدرت برای پیشبرد مقاصد خود باندها و سازمان هایی را تاسیس می کنند تا بدون آن که مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند، بتوانندبخشی از اقدامات خود را با این شیوه اجرایی می کنند.
بطور مثال:محمد سلامتی از اعضای اولیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی می گوید:
[این سازمان هم فعالیت نظامی داشت و هم فعالیت های غیر نظامی.سازمان جنبه نیمه مخفی، مخفی داشت.قسمت غیر علنی فعالیت های نظامی و امنیتی بود.سازمان در کردستان حضوری فعال داشت…سازمان در کردستان با استفاده از نیروهای فعلی،سازمانی را به نام پیشمرگان کردستان مسلمان تشکیل داد…سازمان در رابطه با گروه فرقان هم نیز عمل کرد.این سازمان بود که گروه فرقان را شناسایی کرد و عناصر آن را دستگیر کرد. در این کار که اعضای سازمان در سپاه حضور داشتند نیز کمک کردند…به هر حال سازمان فعالیت های گسترده ای داشت]. (نقل از روزنامه خرداد،۱دی۱۳۷۷).
در وجه دیگر آن همانطور که به تاسیس گروه فرقان توسط ساواک اشاره کردیم، وزارت اطلاعات(که بعدا مجبور شد رسما به پذیرد) با نام عنوان گروهی معجول و ساختگی بنام «فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب» قتل های زنجیره ای را به آن ها نسبت داد.
یا این مورد:
[در جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران بخشی از نوار تهدید آمیزی که سعید حجاریان در آن به مرگ تهدید شده بود، پخش شد. در این نوار تهدید آمیز چنین آمده است:اینجانب رضا احمدی عضو گروه فدائیان اسلام و هم چنین عضو هیات موسس حزب سازمان فدایی ولایت فقیه هستم(نقل ازروزنامه صبح امروز۲۱فروردین۱۳۷۹)
که بدبهی است در این ترور نیز می توان رد پای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را جستجو کرد!
ترور و ریشه تروریسم(که در مورد آن بعدا خواهیم نوشت) هر چند ممکن است ریشه ایدئولوژیک(اعم از مذهبی و غیرمذهبی) داشته باشد،و براساس برداشت ها و تفاسیر شخصی انجام آن را محق بدانند ولی اعم آن توسط نفوذ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی هدایت و یا انجام می گیرد.
نیروهای ساواک(که بعدا در موردش می نویسیم) از زبده ترین نیروهای عملیاتی تربیت و تشکیل شد. از برخی از این نیروها در کمک به «واجا» نیز استفاده شده است!
سوم اردیبهشت نود و نه
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)