درود بر شکوفه ها در سال ۲۰۲۰

ببین چه بیرون آمده اند با هم

این بهار و همه بهار

آن ها “منی” ندارند

در خانه محبوس بماند

تن شان از جانشان جدا نیست

جاری است در هوا

عطرِ روانِ پاکشان

اما به مشام ما

نمی رسد امسال

درود بر شکوفه ها

 

آن ها “منی” ندارند زندانی خود

واهمه ندارند از تغیٌر هوا و تغییر ایام

ببین چه پُرروح بیرون آمده اند

با تنی که چون تنِ ناخوشِ ما

به بادی رفتنی است

مایی که از هم گریزانیم

در ناخوشیها تا زنده بمانیم

مایی که امسال و هر سال

سالهاست بوی بیماری می دهیم

بیماری روح و تن و روان.

 

/

نیلوفر شیدمهر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)