به گلها آب ندادم.
به قناریها دانه ندادم.
هی شکلات خوردم
تا دلم را زد.
روی مبل دراز کشیدم
دیدم آقای خانه
دارد از توی قاب عکس
به من نگاه میکند.
پا شدم، کتم را پوشیدم
و رفتم پیش سگ.
قلاده‌اش را بستم
سر آن را گرفتم
و هر دو از خانه بیرون زدیم.

سیزدهم ژوئن دوهزار‌و‌نوزده

Housesitter

 

By Majid Naficy

 

I didn’t water the flowers.

I didn’t feed the canaries.

I ate so much chocolate

That I became sick.

I lay down on the couch

And saw the master of the house

Looking down at me

From a picture frame.

I got up, put on my jacket

And went to the dog.

I put him in his collar,

Grabbed his leash

And we both ran out of the house.

 

June 13, 2019

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)