می گویند:
تنها مرگ می تواند
انسانها را
ازهم جدا کند
اما ری را جان
اما همسرخوب ومهربان
مرگ هم آمد و
هیچ نتوانست من را
از شماها جدا کند
هرصبح که بیدار می شوم
آهسته تر ازپرپروانه ها
گام برمی دارم
که مبادا!
خواب شیرین تا ن را بیاشوب ام
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)