بیاد فاطمه چاوشی

دیشب نخستین شبی بود
که زیر خاک خفتی
در گورستان سانتا مونیکا.

آیا دو فرشته به دیدارت آمدند
تا از تو نام خدایت را بپرسند؟

خدای تو عشق بود
عشق به همه‌ی انسانها.
آن را در کوچه‌های یزد یافتی
جایی که زردشتی، مسلمان
کلیمی و بهایی
با‌هم زندگی می‌کنند،
و در خیابانهای سانتا مونیکا
جایی که روسی؛ فارسی
انگلیسی و اسپانیولی
درهم‌آمیخته‌اند.

گواهی می‌دهم
که جای تو در بهشت است
و فرزندان و نوادگانت
که امروز در دو سوی جهان سوگوارند
شادمانه کنارت می‌نشینند
و خدای عشق را به دو زبان
ستایش می‌کنند.

پنجم ژانویه دو هزار‌ و‌ بیست

مجید نفیسی

First Night
by Majid Naficy

In Memory of Fatemeh Chavoushi

Last night was the first night
You slept under the earth
In the Cemetery of Santa Monica.

Did two angels come to visit you
Asking what is the name of your God?

Your God was Love,
Love of all human beings.
You found it in the alleys of Yazd,
Where Zoroastrians, Muslims,
Jews and Baha’is
Live together,
And in the streets of Santa Monica
Where Russian, Persian,
English, and Spanish
Mix together.

I testify
That your place is in paradise
And your children and grandchildren
Who are greiving today
On two sides of the world
Sit next to you joyfully
And praise the God Of Love
In two tongues.

January 5, 2020

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)