ساختارِ قدرتِ سیاسی و نظامِ سرمایه داریِ  حاکم  بر دنیا، تمامِ  سودجویی ها، قدرت خواهی ها و ثروت اندوزی هایش را، در  برساخته ای  به  پهنایِ کره ی زمین، نشانه ی خِرَدمندی  و زندگیِ  درست، جا  زده است و به این  بی عقلیِ منطقی، لباسِ  آگاهی  پوشانده است. وَ در همین حال  قدرت هایِ  سیاسی و سرمایه داریِ دنیا  که با  سلطه یِ نابخردیِ شان، با بدترین  برنامه ها  زندگی در زمین را، اینهمه به تنگنا و خرابی و نابودی انداخته اند، امروزه  در قرنِ بیست و یکمِ میلادی، رسانه هایِ دنیا  پُر است از ژِست هایِ واقع نما، بخردنما و مطمئنّ ِ سیاستمداران  و سرمایه دارانی  که حاضرند بر سرِ ادامه ی این روندِ نادانی و خرابی، به هر جنایتی  دست بزنند، به ویژه  انواعِ  گوناگونی از  بی عدالتی .

امّا  با وجودِ  اینهمه خرابی که در جای جایِ  زمین  پدیدار است، نتیجه ی نهاییِ این  برنامه ها را، مردمِ  دنیا هنوز  به چشم  ندیده اند  و  نظام هایِ  سلطه ی سیاسی و قدرت هایِ سرمایه داری آنچنان بر رسانه هایِ دنیا ، مسلّط هستند که تمامِ هشدارهایی که  در اِعلمِ خطر، تردید افکنی  یا  تشریحِ  این جریانِ  فلاکت و بی خردی و ستم بار وجود دارند، یا  هرگز  رسانه ای  نمی شوند  یا آنچنان  در گُمنامی  یا  محدود  بیان  می شوند که  به  سختی  دیده و شنیده  می شوند و یا حتّا  گاهی  بلندترین  اعتراض ها  بر این  روندِ خرابکارانه، در اینهمه هیاهویِ سیاسی و سرمایه داری، گـُم  می شود.

وَ با اینکه  نیروهایِ خرابکاریِ  بر زمین، هنوز  با سازمان یافتگیِ بسیار بیشتر، برنامه هایِ سودجویی و قدرت خواهی هایِ  جنایت بارشان را با  برهم زدنِ پازِل هایِ آگاهی، دنبال می کنند، این نقاب هایی که با  انواعِ جَعل بر صورت هایِ آگاهی می زنند  تا  ابد  دوام نخواهد داشت و این حکمرانی  که  بر زمین  پیاده کرده اند در حدّی دقیقن مشخّص  از آگاهیِ حقیقیِ جامعه ی انسانی که  به خواستِ آگاهی بخشیِ زمان، در آرامش و بدونِ هیاهویِ دروغ هایِ سیاسی و سرمایه داری امّا به وضوح  قدرتمندتر، روشنگرِ آگاهی و زندگیِ  مردمِ دنیا است، پَس  خواهد ماند و آن هنگام  تمامِ  این نیرویِ اکنون برترِ جنایت و سودجوییِ سیاست و سرمایه داری، از هر دروغ، فریب و برساخته ی آگاهی ناتوان  می شود و نیرویِ آزاد شده با آگاهیِ بیداریِ  مردمِ دنیا، برایِ دگرگونیِ هر نظامِ سیاسی و سرمایه داریِ سُلطه گر، به ویژه نظام هایِ دیکتاتوری، کافی  خواهد بود.  

امّا محورِ برنامه هایِ  نیروهایِ بی عدالتی، خرابی  و ستم  بر زمین، بی خبر نگه داشتنِ مردمِ دنیا  با بر هم زدنِ تمرکزِ فرد فردِ انسان ها برایِ شکل گیریِ روشن بینیِ لازم  برایِ هر شکلی از آگاهی است. در حالی که خودِ این نیروهایِ خرابکارِ زمین و زندگیِ انسان با برنامه هایِ دقیق و حواس هایِ جمع  مانندِ دزدی که، در تمام دزدی اش، در همه حال، در حالِ مراقبه است و چیزی حواسَش را پرت نمی کند چون تمرکزِ دزد  دقیقن  بر هدفِ او است.  و در برابر با اینگه اینطور به نظر می رسد که نیروهایِ  آگاهیِ  زندگی بخشِ انسان و  زمین، با پراکندگیِ امروزِ در این  پازِلی که  هنوز آنچنان کامل نیست تا روشن بینیِ مردمان را نیرومند سازد،به اندازه ی کافی  مراقبِ  برنامه ها، پی گیریِ هدف ها، صبر و کوشش برایِ رسیدن به نتیجه نیستند، که همین نیرویِ جادوییِ زمان است که در وقت و حدّی  دقیقن معیّن، تمامِ نیروهایِ دروغ و ستم را که پیروزی هایِ  امروزشان را  در فریبِ  مردمِ دنیا  ابدی  پنداشته اند، در رسواییِ تمام شگفت زده و ناتوان از پخشِ هر سرو صدایِ دروغ  خواهد کرد .

وَ این  نا آگاهیِ از نتیجه ی خرابِ این روندِ هنوز حاکم  بر دنیا را، قدرت هایِ سیاسیِ دنیا با قانون هاییِ که  برایِ  پایداریِ نظامِ سُلطه بر زندگی  چیده اند  از سویی و از سویِ دیگر، حُکم هایِ کاری و پولی و ارزش هایِ  سرمایه داری، با اصولِ  کلّی کسبِ  پول و سرمایه  به هر ترفند و فریب، با  تمامِ  نیرو  حفظ  می کنند، تغییر ناپذیر جلوه می دهند  و هرجا که لازم ببینند،هر اعتراضی را با انواعی از  سرکوب هایِ حساب شده، خاموش می کنند. وَ میراثِ  آگاهیِ نوعِ بشر را که همان آگاهیِ پُر دوام، ماندگار و  حقیقیِ دور از سلطه ی سیاسی و سرمایه داری است و کم و بیش  در همه جایِ زمین، زندگیِ انسان ها را هر لجظه  دگرگون کرده است، نظامِ سلطه ی دروغ و بهره کشی از وجودِ  آدمی و زندگیِ او، با تولّدِ هر انسان، با ساختارها، سازمان ها و برنامه هایِ  ویرانگرِ آگاهیِ انسان، تربیتِ  هر فرد را  برایِ پذیرشِ این نظمِ حاکم بر دنیا و و هدایتِ او  به سویِ انتخابِ هدف هایِ موردِ نظرِ  قدرت هایِ حاکم بر دنیا، آغاز می کنند.                         

کافی است مراقبه ی دقیق و هوشیاری ِ اقلّیتِ  هم اکنون در قدرتِ  سود پرستِ  حاکم بر دنیا  که  با ناآگاهیِ  مردمِ دنیا، توانسته است اینچنین بیدادگرانه و خرابکارانه، دنیا را  پُر از ستم، جنگ، خونریزی و فقر کند، که همواره مراقبِ  برنامه هایَش برایِ بهره کشی از انسان ها است،معکوس شود و مُراقبه ی آگاهی، جایگزینِ مراقبه ی شَر که خواهانِ ناآگاهیِ انسان است، شود وَ آگاهیِ انسان  در هر برنامه اش، حسابگرِ عدالتِ جهانی، سلامت، انسانیت، شادمانی و نیک خواهی برایِ زندگی و زمین، شود و با برآمدن ساختاریِ آگاهی بر ساز و کارِ ناآگاهی، ، این آگاهی به حکومتِ شیطانیِ ناآگاهی بر زمین  پایان دهد و میلیاردها میلیارد پولِ زمین که  اکنون  خرجِ جنگ و جنایت و عِیش نادانی می شود، برایِ  تمامِ  مردمِ  زمین  زندگی ای  در سلامت، رفاه، شادمانی، دوستی، عدالت و آگاهی  پدید آورد.    

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)