هر آنچه در هر لحظه  از زندگیِ هر انسان، پیشِ او  در گذر است  و تجربه ی  هر ثانیه ی هر انسان، به نسبتِ  توانِ  خودآگاه  یا  نیرویِ ناخودآگاهِ او  در آن تجربه، در مسیرِ ادامه ی زندگیِ  آن انسان، نشانگرِ هدف ها  و  در ساز و برگِ  زندگیِ او، موثّر  خواهد بود.

تجربه هایِ هوشیارانه ی هر انسان  در یک زندگیِ آگاهانه ، زمینه سازِ به خاطر سپردنِ روندِ آن تجربه ها تا نتیجه ی، برایِ انتخاب هایِ درست تر، در آینده ی او خواهند بود. وَ هرآنچه از تجربه هایِ بینایی، شنوایی، لامسه، خشم، اندوه، شادمانی و هر حسِّ دیگرِ انسانی، در خواب  یا هر اندازه بیداریِ نا هوشیار یا  با هوشیاریِ ناکافی، که تجربه می شود  در پسِ  حافظه ی انسان، با اینکه  گاهی  هرگز  به یاد آوردنی نیستند، در انتخاب هایِ آینده ی فرد تاثیر گذار هستند و اگر نیرویِ اینگونه تجربه ها، بر تجربه هایِ خودآگاهِ  آن فرد  چیره  شود، انتخاب، رفتار و عَمَلِ او را  به سمتی که  می خواهند  می فرستند.  مثلن  در وضعیّتِ چیرگیِ کاملِ  ناخودآگاه بر آگاهی در  بیماریِ آلزایمر، که  آگاهی  از وجودِ آدمی  رخت می بندد ، نا خودآگاه به طورِ کامل اختیارِ حرکت هایِ  فرد را به دست می گیرد یا  گاهی  حتّا هنگامی  که فردی  دچار چنین بیماری ای  نیست و تحتِ تاثیر دارو  یا  چنین  چیزی قرار دارد، نیرویِ  ناخودآگاه، کنترلِ انتخاب ها، حرکت ها، واکنش ها و حتّا کنترلِ امکانِ هوشیاری و  آگاهیِ  شخص را به دست می گیرد و به این ترتیب، آگاهی  از اختیار و انتخابِ آدمی، رخت  بر می بندد.     و در بسیاری از حرکت هایِ انسان، هنگامی که که انتخابِ  فرد  توسّطِ  ناخودآگاه هدایت می شود، با میزانِ برتریِ نیرویِ ناخودآگاه  بر آگاهی ، یک میل  مسیری از تصوّر و هوس را  تا  وسوسه  طی می کند که در این مرحله ی آخر، فرد  ناتوان از توجّه  به نتیجه، برایِ انجام شدنِ  آن وسوسه، هر کاری که  بتواند می کند. 

قدرت هایِ سیاسی و نیروهایِ سرمایه داری برایِ ادامه یافتنِ  حکومت و تجارت  بر زمین و برنامه هایی که برایِ ادامه یافتنِ  بهره کشیِ  از آدمیان  تنظیم می کنند، رویِ انتخاب های این ناخودآگاه و هوس ها و سوسه ها، حساب می کنند.    وَ  تمامِ  برنامه هایِ قدرت هایِ سیاسی و سازمان هایِ تولیدی و تبلیغیِ سرمایه داریِ دنیا، بر اعمالِ  ناخودآگاهانه و  واکنش هایِ غریزیِ انسان ها،  استوار است  که  با تمام توان  می کوشند و همواره  به هوش هستند که  انتخاب ها و حرکت هایِ آدم هایِ دنیا را، همیشه  در جهتِ  دقیقِ  منافعِ خود،  پیش  ببرند.

وَ  امروزه  به همان اندازه  که  اوضاعِ اکنونِ زمین در سلطه ی غریزه و ناخودآگاهِ انسن، در خدمتِ  جعل و دروغ  و هیاهو است ، انتخاب ها، برنامه ها و حرکت هایِ آگاهانه ی انسان، کم توان و در حاشیه است.  وَ  به همین نسبت  تصویرها، سخن ها، و منظره هایِ دروغ ها و حقیقت هایِ دنیا، اینچنین است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)