▪️مصادف با آغاز سال نو میلادی ۶۰۰ روز از اسارت محمد حبیبی و هشتاد و سه روز از نافرمانی مدنی #محمد_حبیبی #فرهاد_میثمی #برزان_محمدی و #مهدی_مسکین_نواز در اعتراض به تضییع حقوق زندانیان در اوین می گذرد.

▪️در تقدیر و گرامی داشت مبارزانی چون محمد حبیبی، گاهی از ایشان به عنوان “معلم رهایی” یاد می کنند اما چیستی مسیر رهایی این معلم آگاه کمتر در کانون توجه قرار گرفته و تحلیل و ارزیابی شده و تعمیم یافته است؛ آن هم در حالی که نافرمانی مدنی یکی از ارکان اساسی پیشروی جنبش مطالباتی و پیکار سیاسی برای رهایی است. نافرمانی مدنی که محمد حبیبی در اوین در پیش گرفته، به عنوان راهکاری برای بیرون زندان، از این ظرفیت برخوردار است که:

▪️با توزیع گسترده هزینه های انسانی و مالی اعتراض و کاستن از شدت و ضربه آن و از این طریق تحمل پذیرتر کردنش برای توده وسیعی از مطالبه گران، دامنه جنبش مطالباتی را گسترش داده و فراگیرتر کند و با همین فراگیرسازی قدرت موثر بازدارنده ای را در برابر تعرض حاکمیت به سطح معیشت، دستمزد، همچنین کل حقوق و آزادی های دمکراتیک به میدان جنبش مطالباتی وارد سازد

▪️با پیوند زدن مطالبات خاص گروههای مختلف مطالبه گر، همه شکل های اصلی مطالبه گری را در حوزه اقتصاد؛ سیاست، فرهنگ تا حد امکان به هم نزدیک و همسو و هم جهت نماید و از دامنه تاثیرات منفی شکاف های افقی موجود میان جریانات مختلف مطالبه گر به سود یک آرایش مستقل طبقاتی “پائینی ها” در برابر “بالایی ها” بکاهد. شکل گیری چنین آرایشی اصلی ترین و مرکزی ترین نیاز وضعیت کنونی است.

▪️با شکل های مختلف نافرمانی، نهادها و سازمان های مختلف نافرمانی ایجاد کند و این نهادها و سازمان ها را به سنگرهای مقاومت تبدیل نماید. کاملا بدیهی و روشن است که برای آرایش مستقل طبقاتی «پائینی ها» در برابر “بالایی ها”، به موازات ترکیب موثر “نان و آزادی” ترکیب نافرمانی های سازمان یافته از سوی کارگروههای نافرمانی های موقت، موردی، تک محوری و خاص در قالب کمپین ها، با نافرمانی های طولانی، چند محوری و سراسری در قالب نهادها و تشکل های مستقل، حیاتی و الزامی است.

▪️برای تقدیر از “معلم رهایی” کلمات تقدیرآمیز ناکافی هستند. پدیده محمد حبیبی این پرسش گریز ناپذیر و ضروری را در برابر یکایک گروههای مطالبه گر، مشتاقان رهایی در همه لایه های کار و زحمت، کنشگران فرهنگی، معلمان شریف و همه مبارزان رهایی و مشعلداران آگاهی می گذارد تا پاسخ دهند: چطور با گسترش دامنه نافرمانی مدنی، خصم مردم را محاصره کنیم واز پا بیاندازیم؟

▪️بزرگ ترین تجلیل از محمد حبیبی و یارانش توده ای کردن نافرمانی مدنی ایشان و همراهانش از زندان اوین در سراسر جامعه است. به قول نیما یوشیج بزرگ : “درآن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سروکوهی دام”، و در واقع در آن لحظه پرشکوه تبدیل ایده به نیروی مادی است که محمد حبیبی در اقدام و عمل مستقل اراده های آگاه تکثیر و ماندگار می شود و هیچ تجلیلی بزرگ تر و رهایی بخش تر از بازتکثیر اراده های آگاه سازمان یافته وجود ندارد.

▪️خلاصه کلام این است: درس محمد حبیبی و همرزمانش را فراگیر کنیم. نافرمانی مدنی را توده ای و سراسری کنیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)