«واقعيت پيش رو ساده و يک بعدى و آشکار نيست و بديل‌های گوناگونى را مى‌تواند در دل خود بپروراند. در طول راه، گرايش‌ها و خط مشى‌هاى طبقاتى روشن‌تر ‌خواهند شد٬ اما سوسياليزم انقلابى ‌نمی‌تواند بدون ایضاح اهداف و اصول و بدون استراتژى و برنامه‌ دنباله‌روى حوادث باشد. اصل مسلم اينکه دست کم بر اساس تجربه انقلاب پيشين‌ می‌دانيم که نبايد از دو وظيفه اصلى غفلت کرد: هم دفاع سرسختانه از استقلال اردوى کار در برابر اين اپوزيسيون ارتجاعى و هم احتراز از قاطى کردن صفوف انقلاب و ضد-انقلاب. نقطه شروع براى انجام هر دو نيز عمده کردن تکاليف انقلاب و تاکيد بر خواست‌ها و مطالبات مترقی توده‌ها ست. نبايد اجازه داد  ضد-انقلاب با شعارهاى فريبنده و بى‌محتوا انقلاب را منحرف کند. »

از متن «انقلاب ايران و همسفران ترامپ: بررسى خيزش آبان ماه و اهميت آن در سير تحولات انقلابى در ايران»

نوشته تراب ثالث

آذر ۱۳۹۸

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)