فشردهء مطلب: تحولات اخیر نشان داده است که امکان دستیابی به تغییر سیاسی و شکستن «نئولیبرالیسم واقعاً موجود» وجود دارد. این تحولات اهمیت سیاست «جبهه‌ای» را افزایش داده است. در چنین شرایطی، مفاهیمی مانند «بلوک تاریخی» گرامشی به ما امکان بازنگری سیاست از یک منظر استراتژیک را می‌دهند.

مقدمه مترجم: امروز گرامشی چگونه می‌تواند در خدمت چپ باشد؟ برای مدت طولانی، شاهد بودیم که چگونه انقلابی ساردینی متفکر «هژمونی فرهنگی» از اهمیت «نبرد ایده‌ها» برای سیاست کمونیستی صحبت کرد. در مقابل این دیدگاه کلی، پاناگیوتیس سُتیریس در این مقاله از مفهوم «بلوک تاریخی» صحبت می‌کند. بلوک تاریخی، اتصال بین آگاهی و عمل و همچنین بین روابط اجتماعی-اقتصادی و تصمیمات سیاسی است: این لحظه‌ای است که نیروهای اجتماعی یک دیدگاه انتقادی و علمی در کل جامعه را برای هدف‌گیری اعمال قدرت تشکیل می‌دهند.
سُتیریس در این مقاله همچنین بحث مفهومی «بلوک تاریخی» را در پیوند با چالش‌های استراتژیک چپ معاصر مورد توجه قرار می‌دهد که می‌تواند زمینه را برای سیاست فرودستان فراهم کند.

————————————–

«بلوک تاریخی» یکی از مفاهیم شناخته شده در کار آنتونیو گرامشی است – اما بدون هیچ امتیاز تئوریک و استراتژیک برای گرامشی، توجه لازم را جلب می‌کند.

در اغلب موارد، اصطلاح «بلوک تاریخی» برای اشاره به اتحاد‌های طبقاتی مورد استفاده قرار گرفته است که برای مثال در متون مختلف سنت حزب کمونیست ایتالیا به وضوح مشخص است.

این واقعیت که مفهوم «بلوک تاریخی» به آسانی به اتحاد‌های اجتماعی مربوط می‌شود، ممکن است با خواندن سطحی برخی متون خاص نوشته شده توسط گرامشی قبل از به زندان رفتن او، مانند متن معروف «سوال جنوب» توضیح داده شود: در این متن، گرامشی یک استراتژی را برای شکستن بلوک دهقانان جنوبی و بلوک روشنفکری متصل به آن برای ایجاد اتحاد میان پرولتاریا و توده‌های جنوبی طراحی کرد.

اما یک نگاه ساده به وضعیت‌های «بلوک تاریخی» در یادداشت‌های زندان نشان می‌دهد که این مفهوم معنای وسیع‌تری از یک اشاره ساده به اتحادهای اجتماعی دارد.

 

“بلوک تاریخی” به عنوان یک مفهوم استراتژیک – گرامشی و استراتژی چپ معاصر

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)