چنین روزی در چند سال پیش
۲۷آذر۱۳۵۹
واحدنهضت های آزادیبخش سپاه پاسداران
روزنامه صبح آزادگان۲۷آذر ۱۳۵۹
روابط عمومی ستادمرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
واحدنهضت های آزادیبخش اسلامی باانتشاراطلاعیه ای اعلام کرددراجرای رهنمودهای زعیم کبیرحضرت آیت الله العظمی امام خمینی(دامه ظله)برتقویت ملت محروم بپاخاسته جهان، ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام به تاسیس واحد نهضت های اسلامی نموده وهم اکنون طبق استراتژی انقلاب جهان اسلام بانهضت هایی که در جهت رهایی محرومین ازقید اسارت امپریالیزم غرب وشرق و صهیونیزم بین الملی نبردمی کند،ارتباط برادرانه برقرارمی کندوبه یاری خداوندتانیل به پیروزی برمستکبرین جهانی این پیوندانقلابی استمرار خواهد یافت. همانطورکه ملت شهیدپرورو قهرمان ایران اطلاع دارندجنبش های آزادیبخش جهان انقلاب اسلامی به ایران امیدفراوانی بسته وپیروزی نهایی خویش را درتداوم آن می دانند.باافتتاح شماره حساب ۷۱۰۰بانک ملی قم توسط فقیه عالیقدرآیت الله العظمی منتظری گامی بزرگ در پیشبرداهداف محرومین ستم دیده جهان اسلام برداشته است و طبق اطلاعی که ازدفترایشان دریافت شده تاکنون توسط این واحدمبلغ۷میلیون تومان به نهضت های آزادیبخش جهان اسلام پرداخت شده است.این واحدضمن تشکروقدرانی ازکمک های بی دریغ خواهران وبرداران مسلمان که مبالغی به این حساب واریزکرده اندمجدداازهموطنان مبارزدرخواست می کنداکنون که شیطان بزرگ بامحاصره اقتصادی وتهاجم نظامی قصدازبین بردن انقلاب اسلامی رادارندشمابا فداکاری وایثارهرچه بیشتردر تقویت مالی نهضت های آزادی بخش اسلامی بکوشیدتا بخواست خداوندمتعال پوزه امپریالیسم جهانخواربادست توانای محرومین جهان به خاک مالیده شوند.
پاورقی:
هرانقلابی که بایک ایدئولوژی پیوندناگسستنی داشته باشد،مساله صدورانقلاب راهم درذات خوددارد.شوروی سابق نیزهمین مسیررارفت والبته سرانجام آن فروپاشی شد.
اماانقلاب ایران یک تفاوت فاحش باشوروی سابق داشت:
اولاواژه اسلامی رابدنبال خود داشت وازنظرمسلمان هااسلام آخرین دین ومحمدآخرین پیامبرواز همه مهم ترتفکر«امام زمانی» که برمردم ایران مسلط است.وثانیارهبراین انقلاب بک مرجع تقلیدبودوایضاروحانیت توانست براسلام وانقلاب سوار شودو اسلام موردنظرخودرا ارائه دهد.
وثالثاابتدای انقلاب همه گروه ها وافرادشاخص،ازنهضت آزادی وسازمان مجاهدین خلق و بازرگان وبنی صدروغیره به این موضوع اعتقادداشته ودرباره آن سخن گفته اند؛منتهاباآن نگاه و تفکرخاص خود!
پس ازتصرف سفارت آمریکادرتهران،موضوع صدورانقلاب اهمیت ویژه ای پیدا کرد و باآغازجنگ عراق وایران،یک راهبردواستراتژی دائمی شدکه سپاه ونهادهای حکومتی آنرا هدایت می کند.درحالیکه مساله صدورانقلاب نبایدحکومتی و دولتی شودوبه صورت نظام درآید!
سپاه پاسداران که صرفابرای حفظ انفلاب ومقابله باکودتاهای احتمالی تاسیس شده بودوارداین فازشد.ولذا تصمیم گرفت با تاسیس واحدنهضت ها،به آن صورت رسمی دهد.وسیدمهدی هاشمی که تاآنزمان جزو فرماندهان شورای عالی ستادمرکزی سپاه پاسداران و مسئول واحدروابط عمومی آن بود،درکنارمحمد منتظری مسئولیت این واحدرابرعهده گرفت.که باشروع جنگ،بیشترین فعالیت این واحد(تازمان انحلال دراواخرسال ۱۳۶۱)،مربوط به جنگ است.ولی خمینی هم به احزاب وسازمان های آزادیبخش بدبین بودوهم به سیدمهدی هاشمی.
خمبنی همواره گفته است:سازمان های[باصطلاح آزادی بخش]که این واژه [باصطلاح]درعرف جنبه منفی دارد.یعنی آنکه آنراقبول نداردویکی از موارداختلاف خمینی وآیت الله متتظری مربوط به همین نگاه خمینی به سازمان های آزادیبخش بود.
آیت الله منتظری وفرزندش(محمدمتتظری)ازسال هاپیش از اتقلاب۵۷محوردفاع ازنهضت های آزادیبخش بوده وباآن ها رابطه وارتباط داشته اند.
باآشکار شدن اختلافات وتصمیم مجلس برای حدودقانونی فعالیت های سپاه پاسداران،واحدنهضت ها منحل شد.وبه جای آن واحدبین الملل تاسیس ومسئولیت آنرابه محسن میردامادی(از دانشجوبان تصرف کننده سفارت آمریکا و ازاصلاح طلبان فعلی)دادند.
آیت الله متتظری بلافاصله با حکمی سیدمهدی هاشمی را نماینده خوددرامور نهضت هاکرد. وبدنبال آن موسسه نهصت جهانی اسلام که صرفاکارفرهنگی و انتشاراتی می کرد،تاسیس شد.و درنهایت باسناریوی ازپیش طراحی شده برای عزل آیت الله منتظری ازقائم مقامی رهبری و باپیش بینی مرگ احتمالی خمینی وخیزش انحصاربرای تصاحب رهبری(مثلث سیداحمد خمینی، هاشمی رفسنجانی وسیدعلی خامنه ای)سیدمهدی هاشمی دستگیر،زندانی وسپس در راستای اهداف پنهانی ماجرای مک فارلین درمبارزه باتروریسم، وی اعدام واین موسسه هم منحل شد.
اصولاآنچه که ابتدای انقلاب در موردصدورانقلاب-که صرفا شعارهم بود-باآنچه امروزمطرح است،تفاوت فاحش دارد.آنچه امروزانجام می شودمزدور پروری وصرفاشیعی کردن منطقه است.آنهم باصرف منابع مالی حکومتی(ونه مردمی) کلان ازجیب ملت بی نوا!
بیست وهفت آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com