چنین روزی در چند سال پیش
۲۵آذر۱۳۶۱
همه برای ولایت فقیه!
روزنامه جمهوری اسلامی۲۵آذر ۱۳۶۱
ازمتن فرمان۸ماده ای خمینی به قوه قضائیه:
«هیچکس حق نداردبه خانه یا مغازه کسی ویامحل کارشخصی کسی بدون اذن صاحب آن ها واردشودیاکسی راجلب کندیابنام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نمایدویانسبت به فردی اهانت نموده واعمال غیرانسانی مرتکب شود. یا به تلفن هانوار ضبط صوت دیگری بنام کشف جرم یاکشف مرکز گناه گوش کند و یابرای کشف گناه وجرم هرچندبزرگ باشد،شنودبگذارد. ویابدنبال اسرار مردم باشدو تجسس ازگناهان غیرنماید.ویا اسراری که از غیربه او رسید و لوبرای یک نفر فاش کند!
پاورقی:
فرمانی که هیچگاه به آن عمل نشدوتاالان مخصوصادرمورد شنودخلاف آن انجام می شود. همه چیزوهمه کس بایدبرای اجرای منویات ولایت مطلقه فقیه انجام گیردوتمام پیش بینی هاو طرح هاوتحلیل های وی همانی باشدکه اومی خواهدومی گوید!
اکنون در۴۱سالگی انقلاب در روی همان پاشنه دهه۶۰می چرخد وهنوزدادگاه انقلاب هم هست!
این فرمان ما را به یادفرمان۷ ماده ای کتاب قلعه حیوانات نوشته جورج اورول می اندازد!
[پس از پیروزی انقلاب حیوانات، یک قانون اساسی معروف به «هفت فرمان» بر روی دیوار مزرعه نوشته می‌شود که شامل بندهای زیراست:
همه آن‌ها که روی دوپا راه می‌رونددشمن هستند.
همه آن‌ها که چهارپایابالدار هستند،دوستند.
هیچ حیوانی حق پوشیدن لباس را ندارد.
هیچ حیوانی حق خوابیدن در تخت را ندارد.
هیچ حیوانی حق نوشیدن الکل را ندارد.
هیچ حیوانی حق کشتن حیوان دیگری راندارد.
همه حیوانات با هم برابرند.
درطول داستان،مشخص می‌شود که همه«هفت فرمان»،به مرور زمان، باتحریف وتغییر مواجه می‌شود و در اواخر داستان تمام شش فرمان اول ازروی دیوار پاک شده و جمله هفتم نیز به صورت زیر تحریف می‌شود:
«همه حیوانات باهم برابرند،اما بعضی برابرترند»
بیست وپنجم آذرنودوهشت
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)